ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว
1.        คำนำ

1.1    ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ Garena ที่ดำเนินการโดย Garena Online (Thailand) Co., Ltd. และบริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้โดยเอกเทศและรวมกันเรียกว่า  “Garena”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) Garena รับผิดชอบภายใต้กฎหมายและข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง (“กฎหมายความเป็นส่วนตัว”) อย่างจริงจังและมุ่งมั่นที่จะเคารพสิทธิและมีความตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนของเว็บไซต์ Garena ของเรา (“เว็บไซต์”) (เราจะอ้างอิงถึงเว็บไซต์และบริการที่เรามอบให้ตามที่ได้รับการแจกแจงในเว็บไซต์ของเราซึ่งต่อไปนี้รวมกันเรียกว่า “บริการ”) เราเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้ไว้วางใจมอบให้กับเรา และเชื่อมั่นว่าเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะจัดการ ปกป้อง และประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างถูกต้อง ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว” หรือ “ประกาศ”) ได้ถูกกำหนดเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ของเราที่อาศัยอยู่ในประเทศในสหภาพยุโรป (European Union – EU) ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิในข้อมูลความเป็นส่วนตัวตามข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (General Data Protection Regulation – GDPR) ของสหภาพยุโรปเมื่อได้มีการใช้บริการของเรา โปรดอ่านประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยละเอียด หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลนี้หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดดูในหมวดที่มีหัวข้อ “คำถาม ความกังวล หรือข้อร้องเรียน? ติดต่อเรา” ที่ส่วนท้ายของประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

1.2    “ข้อมูลส่วนตัว” หรือ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูล ไม่ว่าจะจริงหรือเท็จเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถถูกระบุยืนยันตัวตนได้จากข้อมูลนั้นๆ หรือจากข้อมูลนั้นๆ และข้อมูลอื่นที่องค์กรมี หรือมีแนวโน้มจะเข้าถึงได้ ตัวอย่างทั่วไปของข้อมูลส่วนตัวอาจรวมถึงชื่อ หมายเลขประจำตัว และข้อมูลการติดต่อ

1.3    โดยการใช้บริการ ทำการลงทะเบียนบัญชีกับเรา การเข้าชมเว็บไซต์ของเรา หรือเข้าถึงบริการ คุณได้รับทราบและตกลงว่าคุณยอมรับข้อปฏิบัติ ข้อบังคับ และ/หรือนโยบายที่ได้รับการสรุปความไว้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และ ณ ที่นี้คุณยินยอมให้เราทำการรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่อธิบายไว้ในนี้

1.4    หากคุณไม่ยิมยอมให้ทำการประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่อธิบายไว้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดอย่าใช้บริการของเราหรือเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากเราเปลี่ยนแปลงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะประกาศการเปลี่ยนแปลงหรือเผยแพร่ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้รับการแก้ไขในเว็บไซต์ของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ณ เวลาใดๆ ก็ได้

2.        GARENA จะรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อไร?

2.1    เราจะ/อาจจะรวบรวมข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณ :

(1) เมื่อคุณลงทะเบียนและ/หรือใช้บริการหรือเว็บไซต์ของเรา หรือเปิดบัญชีกับเรา 

(2) เมื่อคุณส่งแบบฟอร์มใดๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ แบบฟอร์มคำร้องหรือแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ของเรา ไม่วาจะเป็นแบบออนไลน์หรือในทางกายภาพ ;

(3) เมื่อคุณเข้าทำข้อตกลงใดๆ หรือมอบเอกสารหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเรา หรือเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา ;

(4) เมื่อคุณปฏิสัมพันธ์กับเรา เช่น ผ่านทางโทรศัพท์ (ซึ่งอาจถูกบันทึก) จดหมาย โทรสาร การพบปะตัวต่อตัว โซเชียลมีเดีย และอีเมล ;

(5) เมื่อคุณใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเรา หรือปฏิสัมพันธ์กับเราผ่านเว็บไซต์ของเรา หรือใช้บริการในเว็บไซต์ของเรา รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ผ่านคุกกี้ซึ่งเราอาจใช้เมื่อคุณปฏิสัมพันธ์กับแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ของเรา ;

(6) เมื่อคุณทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์หรือบริการของเรา ;

(7) เมื่อคุณให้คำติชมหรือเรื่องร้องเรียนแก่เรา ;

(8) เมื่อคุณลงทะเบียนสำหรับการแข่งขัน สำหรับเกมหรืองานเฉพาะของเกม ;

(9) ในระหว่างการเล่นเกมของคุณ ;

(10) เมื่อคุณส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับเราไม่ว่าด้วยเหตุผลใด

ตามที่กล่าวมาข้างต้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการเข้าถึงข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมด และระบุเป็นเพียงตัวอย่างข้อมูลทั่วไปบางส่วนของข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณที่อาจถูกเก็บรวบรวม

2.2    เมื่อคุณเข้าชม ใช้ หรือปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นมือถือของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลบางอย่างแบบอัตโนมัติหรือวิธีการเชิงรับอื่นๆ โดยการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้อาจถูกดาวน์โหลดสู่อุปกรณ์ของคุณและอาจกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในอุปกรณ์ของคุณ ข้อมูลที่เรารวบรวมอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ที่อยู่อินเตอร์เน็ตโพรโตคอล (IP) ของคุณ ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์เคลื่อนที่และชนิดของบราวเซอร์ ชนิดของอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณลักษณะของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ตัวระบุอุปกรณ์เฉพาะ (UDID) หรือตัวระบุเครื่องมือเคลื่อนที่ (MEID) สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ที่อยู่ของเว็บไซต์ที่ทำการอ้างอิง (ถ้ามี) และหน้าที่คุณเข้าชมในเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นมือถือของเรา และเวลาที่เข้าชม เราอาจรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) เท่านั้น

2.3    แอพพลิเคชั่นมือถือของเราอาจรวบรวมข้อมูลที่มีความแม่นยำเกี่ยวกับตำแหน่งของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณโดยเทคโนโลยี เช่น GPS ไวไฟ เป็นต้น  เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลข้อมูลนี้เพื่อหนึ่งหรือหลายวัตถุประสงค์ รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ บริการที่อิงตามตำแหน่งที่ตั้งที่คุณขอหรือเพื่อจัดส่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องแก่คุณโดยอิงจากตำแหน่งของคุณ หรือเพื่อให้คุณแบ่งปันตำแหน่งของคุณกับผู้ใช้คนอื่นในฐานะส่วนหนึ่งของบริการในแอพพลิเคชั่นมือถือของเรา สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนใหญ่ คุณสามารถถอนการอนุญาตของคุณที่จะให้เราเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของคุณผ่านการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณได้ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการปิดใช้งานบริการบอกตำแหน่งของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ หรือผู้ผลิตอุปกรณ์

3.    ข้อมูลส่วนตัวใดที่ GARENA จะรวบรวม?

3.1    ข้อมูลส่วนตัวที่ Garena อาจรวบรวม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

•    ชื่อ;

•    ที่อยู่อีเมล;

•    วันเกิด;

•    ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าบริการ;

•    บัญชีธนาคารและข้อมูลการชำระเงิน;

•    หมายเลขโทรศัพท์;

•    เพศ;

•    ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับผู้ใช้เมื่อผู้ใช้ลงชื่อเข้าร่วมเพื่อใช้บริการหรือเว็บไซต์ของเรา และเมื่อผู้ใช้เข้าใช้บริการหรือเว็บไซต์ เช่นเดียวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับว่าผู้ใช้เข้าใช้บริการหรือเว็บไซต์ของเราอย่างไร; และ

•    ข้อมูลรวมเกี่ยวกับเนื้อหาที่ผู้ใช้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

3.2    หากคุณไม่ต้องการให้เรารวบรวมข้อมูล/ข้อมูลส่วนตัวที่ได้กล่าวไปแล้ว คุณสามารถการเลือกออกจากการให้ข้อมูล ได้ทุกเมื่อโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรส่งไปยังเจ้าหน้าด้านการปกป้องข้อมูลของเรา ข้อมูลเพิ่มเติ่มเกี่ยวกับการยกเลิกบัญชี สามารถดูได้ในหมวดด้านล่างในหัวข้อ “วิธีการเลือกออกจากการให้ข้อมูล ลบ ร้องขอการเข้าถึง หรือแก้ไขข้อมูลที่คุณมอบให้กับเราได้อย่างไร?” โปรดทราบว่า อย่างไรก็ตาม การเลือกออกจากการให้ข้อมูล ที่เรารวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณ หรือการเพิกถอนความยินยอมของคุณที่จะให้เรารวบรวม ใช้ หรือประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจส่งผลต่อการใช้บริการของคุณ ตัวอย่าง การเลือกออกจากการรวบรวมข้อมูลตำแหน่งจะทำให้คุณลักษณะที่อิงตำแหน่งถูกปิดการใช้งาน

4.    การสร้างบัญชี

เพื่อใช้การทำงานบางอย่างของบริการ คุณจะต้องสร้างบัญชีผู้ใช้ซึ่งจะต้องให้คุณส่งมอบข้อมูลส่วนตัวบางอย่าง เมื่อคุณลงทะเบียนและสร้างบัญชี เราจะต้องให้คุณเตรียมข้อมูลชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณให้แก่เรา เช่นเดียวกับชื่อผู้ใช้ที่คุณเลือก นอกจากนี้ เรายังถามข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณ เช่น อายุ วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่สำหรับจัดส่ง ภาพถ่ายยืนยันตัวตน รายละเอียดบัญชีธนาคาร อายุ วันเกิด เพศ และความสนใจของคุณ เมื่อทำการเปิดใช้งานบัญชี คุณจะทำการเลือกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณจะถูกใช้เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงและรักษาบัญชีของคุณได้อย่างปลอดภัย

5.    การดูหน้าเว็บ

เช่นเดียวกับเว็บไซต์ส่วนใหญ่ คอมพิวเตอร์ของคุณส่งข้อมูลซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณที่จะถูกเก็บไว้โดยเซิร์ฟเวอร์ของเว็บเมื่อคุณเข้าดูเว็บไซต์ของเราโดยปกติ ซึ่งจะรวมถึงการไม่จำกัดเฉพาะ ที่อยู่ไอพีของคอมพิวเตอร์ของคุณ ระบบปฏิบัติการ ชื่อ/รุ่นของบราวเซอร์ หน้าเว็บอ้างอิง หน้าที่ถูกเรียก วัน/เวลา และบางครั้ง “คุกกี้” (ซึ่งสามารถปิดการใช้งานได้ในการตั้งค่าบราวเซอร์ของคุณ) เพื่อช่วยเว็บไซต์ในการจำการเข้าชมครั้งล่าสุดของคุณ หากคุณลอกอิน ข้อมูลนี้จะเชื่อมโยงกับบัญชีส่วนตัวของคุณ นอกจากนี้ ข้อมูลยังรวมถึงสถิติที่ไม่ระบุตัวตนเพื่อให้เราเข้าใจว่าผู้เข้าชมใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างไร

6.    คุกกี้

6.1    ในบางครั้ง เราอาจใช้ “คุกกี้” หรือคุณลักษณะอื่นๆ เพื่อให้เราหรือบุคคลที่สามรวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูลที่อาจช่วยเราปรับปรุงเว็บไซต์หรือบริการของเรา หรือช่วยเรานำเสนอบริการและคุณลักษณะใหม่ๆ “คุกกี้” คือตัวระบุยืนยันที่เราส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณที่จะช่วยให้เราจดจำคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ และบอกเราว่าบริการหรือเว็บไซต์ถูกใช้งานหรือเข้าชมเป็นอย่างไรและเมื่อไร โดยคนจำนวนเท่าไร และเพื่อติดตาม        การเคลื่อนไหวภายในเว็บไซต์ของเรา เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลคุกกี้เข้ากับข้อมูลส่วนตัว นอกจากนี้ คุกกี้ยังเชื่อมโยงกับข้อมูลเกี่ยวกับว่ามีรายการใดที่คุณได้เลือกไว้สำหรับหน้าการซื้อที่คุณดู หรือเกมที่คุณเล่น ข้อมูลนี้ถูกใช้เพื่อติดตามรถเข็นของคุณ เป็นต้น คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อส่งมอบเนื้อหาที่จำเพาะต่อความสนใจของคุณ และเพื่อตรวจตรา การใช้งานเว็บไซต์หรือเกม

6.2    คุณสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้โดยการเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมในบราวเซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากคุณทำเช่นนี้คุณอาจจะไม่สามารถใช้หน้าที่การทำงานต่างๆของเว็บไซต์หรือบริการของเราได้อย่างเต็มที่

7.    การดูและการดาวน์โหลดเนื้อหาและการโฆษณา

เช่นเดียวกับการเข้าดูหน้าเว็บ เมื่อคุณดูเนื้อหาและการโฆษณา หรือดาวน์โหลดเกมและเข้าถึงซอฟท์แวร์อื่นในเว็บไซต์ของเราหรือผ่านบริการ ข้อมูลเดียวกันโดยส่วนใหญ่ถูกส่งให้กับเรา (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ที่อยู่  ไอพี ระบบปฏิบัติการ เป็นต้น) แต่แทนที่จะเป็นการเข้าดูหน้า คอมพิวเตอร์ของคุณส่งข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหา โฆษณาหรือเกมที่ดู และ/หรือซอฟท์แวร์ที่ถูกติดตั้งโดยบริการ และเว็บไซต์และเวลาให้กับเรา นอกจากนี้ บริการยังทำให้เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเกมที่คุณติดตั้งและถอดการติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ และเวลาที่คุณเริ่มต้นและหยุดเล่นเกม

8.    ชุมชนและการสนับสนุน

8.1    เราให้การสนับสนุนลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางอีเมลและแบบฟอร์มคำติชม เพื่อให้การสนับสนุนลูกค้า เราจะขอที่อยู่อีเมลของคุณ นอกเหนือจากข้อมูลนี้ เราจะไม่ขอข้อมูลส่วนตัวใดๆ เพื่อให้การสนับสนุนลูกค้า เราจะใช้ข้อมูลที่ได้รับจากคำร้องการสนับสนุนลูกค้า รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดว่าต้องเป็น ที่อยู่อีเมล สำหรับบริการสนับสนุนลูกค้าเท่านั้น และเราจะไม่ส่งต่อหรือแบ่งปันข้อมูลนี้กับบุคคลที่สาม

8.2    คุณยังสามารถโพสต์คำถามและตอบคำถามของผู้ใช้คนอื่นๆ ในฟอรั่มชุมชนของเราได้ด้วยฟอรั่มและบริการส่งข้อความของเราช่วยให้คุณมีส่วนร่วมในชุมชนของเรา; ในการดำเนินการเช่นว่านั้น เราเก็บรักษาข้อมูล เช่น ไอดีผู้ใช้ รายชื่อ  ผู้ติดต่อ และข้อความสถานะของคุณ รวมไปถึงเกมที่คุณเล่นอยู่ในขณะนั้น (หากคุณเลือกเปิดใช้งานตัวเลือกนี้อย่างชัดเจน) ยิ่งกว่านั้น บริการเหล่านี้และบริการที่คล้ายกันในอนาคตอาจต้องการให้เราเก็บรักษาไอดีผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ

9.    แบบสำรวจ

ในบางครั้ง เราอาจขอข้อมูลจากผู้ใช้ผ่านแบบสำรวจ การมีส่วนร่วมในแบบสำรวจเหล่านี้เป็นไปตามความสมัครใจทั้งหมด และดังนั้นคุณมีทางเลือกว่าจะเปิดเผยข้อมูลของคุณแก่เราหรือไม่ ข้อมูลที่ถูกขออาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ที่อยู่อีเมลของคุณ) และข้อมูลสถิติประชากร (เช่น ความสนใจหรือระดับอายุ) ข้อมูลแบบสำรวจจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตรวจตราหรือการปรับปรุงการใช้และความพึงพอใจของบริการ และจะไม่ถูกส่งต่อให้กับบุคคลที่สาม นอกเหนือจากคู่สัญญาของเราที่ช่วยเราจัดการหรือลงมือทำการสำรวจ

10.    เราจะใช้ข้อมูลที่คุณมอบให้เราอย่างไร?

10.1    เราอาจรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งหรือมากกว่าดังต่อไปนี้ :

(1) เพื่อพิจารณาและ/หรือประมวลผลคำร้อง/ธุรกรรมของคุณกับเรา  หรือธุรกรรมหรือการสื่อสารของคุณกับบุคคลที่สามผ่านบริการ ;

 

(2) เพื่อจัดการ ดำเนินการ มอบ และ/หรือดูแลการใช้งานของคุณและ/หรือการเข้าถึงบริการของเราและเว็บไวซต์ของเรา เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ของคุณและบัญชีผู้ใช้กับเรา ;

 

(3) เพื่อจัดการ ดำเนินการ ดูแล และมอบ เช่นเดียวกับอำนวยความสะดวกการจัดเตรียมบริการของเราแก่คุณ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การจดจำความชอบของคุณ ;

 

(4) เพื่อปรับประสบการณ์ของคุณผ่านบริการให้เหมาะสมโดยการแสดงเนื้อหาตามความสนใจและความชอบของคุณ มอบวิธีที่รวดเร็วกว่าให้คุณเข้าถึงบัญชีของคุณและส่งมอบข้อมูลให้เรา และทำให้เราติดต่อคุณได้ หากจำเป็น ;

 

(5) เพื่อตอบสนอง ประมวลผล และจัดการกับ หรือทำธุรกรรมให้สมบูรณ์ และ/หรือเพื่อทำตามคำร้องของคุณสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ และแจ้งคุณถึงปัญหาในบริการและการกระทำขอบัญชีที่ผิดปกติ ;

 

(6) เพื่อบังคับใช้ข้อตกลงการให้บริการของเรา หรือข้อตกลงอนุญาตใช้สิทธิสำหรับผู้ใช้ปลายทางใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ;

 

(7) เพื่อปกป้องความปลอดภัยและสิทธิส่วนบุคคล ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของผู้อื่น ;

 

(8) สำหรับการระบุยืนยันตัวตนและ/หรือการระบุยืนยันความถูกต้อง ;

 

(9) เพื่อรักษาและดูแลการปรับปรุงซอฟท์แวร์และ/หรือการปรับปรุงอื่นๆ และการสนับสนุนที่อาจจำเป็นในบางครั้งเพื่อรับประกันการทำงานที่ราบรื่นของบริการของเรา

 

(10) เพื่อจัดการกับ หรืออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าสัมพันธ์ ดำเนินการตามคำสั่งของคุณ จัดการกับหรือตอบสนองต่อการสอบถามที่ได้รับมอบจาก (หรือมุ่งหมายที่จะได้รับมอบจาก) คุณหรือในนามของคุณ ;

 

(11) เพื่อติดต่อคุณ หรือสื่อสารกับคุณผ่านการคุยทางเสียง ข้อความ และ/หรือข้อความโทรสาร อีเมล และ/หรือจดหมายไปรษณีย์ หรือนอกจากนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการดูแลและ/หรือการจัดการความสัมพันธ์ของคุณกับเรา หรือการใช้บริการของเรา ดังเช่น แต่ไม่จำกัดเฉพาะ เพื่อทำการสื่อสารข้อมูลด้านการกำกับดูแลให้ แก่คุณเกี่ยวกับบริการของเรา คุณรับทราบและตกลงว่าการสื่อสารดังกล่าวโดยเราอาจเป็นการส่งไปรษณีย์ของจดหมาย เอกสาร หรือใบแจ้งเตือนให้แก่คุณ ซึ่งอาจเกี่ยวพันกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบางอย่างเกี่ยวกับคุณเพื่อทำการจัดส่ง เช่นเดียวกับการจ่าหน้าซองจดหมาย/กล่องพัสดุไปรษณีย์ ;

 

(12) เพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อผู้ใช้คนอื่นได้ส่งข้อความส่วนตัวให้คุณ หรือโพสต์ความคิดเห็นสำหรับคุณในเว็บไซต์ ;

 

(13) เพื่อทำการวิจัย วิเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมต่างๆ (รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การวิเคราะห์ข้อมูล แบบสำรวจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และ/หรือการสรุปรวบรวมข้อมูล) เพื่อวิเคราะห์ว่าคุณใช้บริการของเราอย่างไร เพื่อปรับปรุงบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเรา และ/หรือเพื่อยกระดับประสบการณ์ลูกค้าของคุณ ;

 

(14) เพื่อให้ทำการโฆษณาและการตรวจสอบและแบบสำรวจอื่นๆ ในหลายๆ อย่าง เพื่อยืนยันความถูกต้องของขนาดและองค์ประกอบของผู้รับชมเป้าหมายของเรา และเข้าใจประสบการณ์ของพวกเขากับบริการของ Garena ;

 

(15) เมื่อคุณให้ความยินยอมของคุณแก่เราก่อนหน้านี้ เพื่อทำการตลาดและในการณ์นี้ เพื่อส่งให้คุณโดยผ่าน          การสื่อสารแบบต่างๆ เช่น ไปรษณีย์ อีเมล บริการที่อิงตามตำแหน่ง หรืออื่นๆ ข้อมูลทางการตลาดและ การส่งเสริมการขาย และสื่อที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ (รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบุคคลที่สามซึ่ง Garena อาจร่วมมือหรือมีข้อผูกมัดด้วย) ที่ Garena (และ/หรือบริษัทในกลุ่ม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง) อาาจทำการขาย ทำการตลาด หรือทำการส่งเสริมการขาย ไม่ว่าผลิตภันฑ์หรือบริการดังกล่าวจะมีอยู่ในตอนนี้ หรือถูกสร้างขึ้นในอนาคต หากคุณอยู่ในสิงคโปร์ ในกรณีของการส่งข้อมูลทางการตลาดหรือการส่งเสริมการขายให้แก่คุณผ่านการคุยด้วยเสียง SMS/MMS หรือโทรสารไปยังหมายเลขโทรศัพท์ในสิงคโปร์ของคุณ เราจะไม่กระทำการดังกล่าวเว้นแต่เราจะทำตามข้อกำหนดของกฎหมายความเป็นส่วนตัวของสิงคโปร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธิการสื่อสารที่กล่าวเป็นอย่างหลังเพื่อส่งข้อมูลทางการตลาดให้แก่คุณ หรือคุณแสดงความยินยอมในเรื่องดังกล่าว;

 

(16) เพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย หรือเพื่อทำตามหรือตามที่กำหนดโดยกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของรัฐบาลหรือที่มีผลบังคับใช้ของเขตอำนาจที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การทำตามข้อบังคับเพื่อทำการเปิดเผยภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายใดๆ ที่ผูกพันกับ Garena หรือกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในกลุ่ม;

 

(17) เพื่อสร้างค่าสถิติและการวิจัยสำหรับการรายงานภายในและทางกฎหมาย และ/หรือตามข้อบังคับในการเก็บรักษาบันทึก:

 

(18) เพื่อดำเนินการตรวจสอบธุรกิจหรือกิจกรรมคัดกรองอื่นๆ (รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การตรวจสอบประวัติ) ที่สอดคล้องกับภาระผูกพันทางกฎหมายหรือที่มีผลบังคับใช้ หรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเราที่อาจถูกกำหนดให้มีโดยกฎหมาย หรือที่อาจได้ถูกกำหนดไว้โดยเรา;

 

(19) เพื่อตรวจสอบบัญชีบริการของเราหรือธุรกิจของ Garena;

 

(20) เพื่อป้องกันหรือสืบสวนการฉ้อโกง กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การละเลยหรือการประพฤติผิด ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเราหรือเรื่องอื่นๆ ที่เกิดจากความสัมพันธ์ของคุณกับเรา และไม่ว่าจะมีข้อสงสัยของเรื่องที่กล่าวไปก่อนหน้านี้หรือไม่ ;

 

(21) เพื่อจัดเก็บ ให้สถานที่ สำรอง (ไม่ว่าจะเพื่อการกู้คืนข้อมูลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด) ข้อมูลส่วนตัวของคุณ ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกเขตอำนาจที่มีผลบังคับกฎหมายของคุณ ;

 

(22) เพื่อจัดการกับ และ/หรืออำนวยความสะดวกธุรกรรมทรัพย์สินทางธุรกิจหรือธุรกรรมทรัพย์สินทางธุรกิจที่เป็นไปได้ ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวเกี่ยวพันกับ Garena ในฐานะผู้มีส่วนร่วม หรือเพียงแค่เกี่ยวพันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในกลุ่มของ Garena ในฐานะผู้มีส่วนร่วม หรือเกี่ยวพันกับ Garena และ/หรือหนึ่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในกลุ่มของ Garena หรือมากกว่า และอาจมีองค์กรที่สามจากภายนอกที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในธุรกรรมดังกล่าว “ธุรกรรมทรัพย์สินทางธุรกิจ” หมายถึง การซื้อ การขาย การเช่า การรวมบริษัท การควบรวมกิจการ หรือการซื้อกิจการอื่นๆ การจำหน่ายโอนทรัพย์สินหรือการจัดการทางการเงินขององค์กร หรือส่วนหนึ่งขององค์กร หรือของธุรกิจหรือทรัพย์สินใด ๆ ขององค์กร; และ/หรือ

(23) วัตถุประสงค์อื่นๆ ซึ่งจะเราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อทำการขอความยินยอมจากคุณ
(ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “วัตถุประสงค์”)

10.2    ด้วยวัตถุประสงค์ที่เราจะ/อาจจะรวมรวบ ใช้ เปิดเผย หรือประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณขึ้นกับสถานการณ์ในขณะนั้น วัตถุประสงค์ดังกล่าวอาจไม่ปรากฏอยู่ด้านบน อย่างไรก็ตาม เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์อื่นๆ ดังกล่าวเมื่อทำการขอความยินยอมจากคุณ เว้นแต่การการประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องมีความยิมยอมของคุณจะได้รับอนุญาตให้ทำได้ตามกฎหมายความเป็นส่วนตัว

11.    การแบ่งปันข้อมูลจากบริการ

    บริการของเราเปิดให้ผู้ใช้แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวให้กันและกันได้ ในสถานการณ์ส่วนใหญ่โดยไม่เกี่ยวพันกับ Garena เพื่อทำธุรกรรมให้สมบูรณ์ ในธุรกรรมทั่วไป ผู้ใช้อาจเข้าถึงชื่อ ไอดีผู้ใช้ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลติดต่ออื่น และข้อมูลทางไปรษณีย์ของกันและกันข้อตกลงการให้บริการของเราต้องการให้ผู้ใช้ที่ครอบครองข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้คนอื่น (“ฝ่ายผู้รับ”) จะต้อง (i) ปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ; (ii) ให้ผู้ใช้คนอื่น (“ฝ่ายเปิดเผยข้อมูล”) ทำการถอดข้อมูลของเขา/เธอออกจากฐานข้อมูลของฝ่ายผู้รับได้; และ (iii) ให้ฝ่ายเปิดเผยข้อมูลทำ      การทบทวนข้อมูลที่ถูกรวบรวมเกี่ยวกับพวกเขาโดยฝ่ายผู้รับ

12.    GARENA ปกป้องข้อมูลลูกค้าอย่างไร?

เราใช้มาตรการความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณในระบบของเรา ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ถูกเก็บไว้ภายในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานไม่กี่คนที่มีสิทธิการเข้าถึงพิเศษในระบบดังกล่าว เราจะรักษาข้อมูลส่วนตัวให้เป็นไปตามกฎหมายความเป็นส่วนตัว และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เราจะทำลายหรือลบการเชื่อมโยงตัวตนข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยทันทีเมื่อมีเหตุผลสมควรให้เชื่อได้ว่า (i) วัตถุประสงค์ที่ทำให้ต้องรวบรวมข้อมูลส่วนตัวไม่ได้รับการตอบสนองจากกาารรักษาข้อมมูลส่วนตัวดังกล่าวไว้; และ (ii) การรักษาไม่มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจอีกต่อไป หากคุณหยุดใช้งานเว็บไซต์ หรือการอนุญาตใช้งานเว็บไซต์และ/หรือบริการของคุณถูกยกเลิก เราอาจยังคงทำการเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และภาระผูกพันของเราภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัว ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราอาจขจัดข้อมูลส่วนตัวของคุณออกอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

 

13.    GARENA เปิดเผยข้อมูลที่รวบรวมจากผู้เข้าชมแก่บุคคลภายนอกหรือไม่?

13.1    ในการดำเนินธุรกิจของเรา เราจะ/อาจจะจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่ผู้ให้บริการจากภายนอก ตัวแทน และ/หรือบริษัทในกลุ่มของเราหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในสิงคโปร์หรืออยู่นอกสิงคโปร์ ด้วยวัตถุประสงค์หนึ่งอย่างหรือมากกว่าตามที่กล่าวไว้ด้านบน ผู้ให้บริการจากภายนอก ตัวแทน และ/หรือบริษัทในกลุ่มของเราหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ดังกล่าวอาจทำการประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณ อาจจะในนามของเราหรืออื่นๆ ด้วยวัตถุประสงค์หนึ่งอย่างหรือมากกว่าตามที่กล่าวไว้ด้านบน บุคคลที่สามดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

(a) บริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่ม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องของเรา ;

    

(b) ผู้รับเหมา ตัวแทน ผู้ให้บริการ และบุคคลที่สามอื่นๆ ที่เราใช้บริการเพื่อสนับสนุนกิจการของเรา ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ผู้ให้บริการบริการจัดการหรือบริการอื่นๆ แก่เรา เช่น บริษัทขนส่งพัสดุไปรษณีย์ บริษัทโทรคมนาคม บริษัทสารสนเทศ  และศูนย์ข้อมูล ;

 

(c) ผู้ซื้อหรือผู้สืบสิทธิอื่นๆ ในการรวมกิจการ การถอนทุนบริษัท การปรับโครงสร้าง การปรับองค์กร การเลิกกิจการ หรือการขายอื่นๆ หรือการโอนย้ายทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมดของ Garena ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่ดำเนินอยู่หรือเป็นส่วนหนึ่งของการล้มละลาย การชำระบัญชี หรือกระบวนการที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ในครอบครองของ Garena เกี่ยวกับผู้ใช้ของเราจะอยู่ในทรัพย์สินที่ถูกโอนย้ายด้วย; หรือให้แก่คู่สัญญาในธุรกรรมทรัพย์สินทางธุรกิจที่ Garena หรือบริษัทในกลุ่ม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องทำธุรกรรมด้วย ; และ

 

(d) บุคคลที่สามซึ่งได้รับการเปิดเผยข้อมูลจากเราโดยวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า และบุคคลที่สามดังกล่าวอาจจะทำการรวบรวมและการประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า

13.2    เรื่องนี้อาจจำเป็นต้อง จากหลายๆ สิ่ง ทำการเปิดเผยประวัติการเล่นเกมของคุณ และ/หรือทำการเปิดเผยบันทึกที่แสดงว่าเกมไหนถูกเปิดดูโดยที่อยู่ไอพีใดบ้าง นอกจากนี้ เราจะทำการแบ่งปันข้อมูลสถิติและข้อมูลสถิติประชากรเกี่ยวกับผู้ใช้ของเราและการใช้บริการของพวกเขาให้กับผู้จัดหาการโฆษณาและโปรแกรมมิ่ง ข้อมูลนี้ไม่รวมถึงสิ่งที่อาจใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณเป็นการเฉพาะหรือเพื่อค้นหาข้อมูลบุคคลเกี่ยวกับคุณได้

13.3    นอกจากนี้ คุณอาจเลือกที่จะส่งออกฟีดกิจกรรมผู้ใช้ของคุณเป็นฟีด RSS ซึ่งสามารถสมัครติดตามโดยผู้ใช้คนอื่นได้ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นเกมของคุณ การติดตั้งเกม การเชื่อมต่อกับผู้ใช้อื่น และข้อมูลอื่นเกี่ยวกับกิจกรรมในบัญชีของคุณซึ่งจะถูกส่งออกมาเป็นฟีดในเว็บไซต์

13.4    เพื่อมิให้เป็นข้อสงสัย ในกรณีที่กฎหมายความเป็นส่วนตัวหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อนุญาตให้องค์กร เช่น เราทำการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยไม่ต้องมีความยินยอมของคุณ การอนุญาตดังกล่าวตามกฎหมายจะยังคงมีผลบังคับต่อไป

13.5    บุคคลที่สามอาจดักจับหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่ถูกส่งหรือเก็บไว้ในเว็บไซต์อย่างผิดกฎหมาย เทคโนโลยีอาจมีความผิดพลาดหรือไม่ทำงานตามที่คาดหวัง หรืออาจมีบุคคลเข้าถึง ละเมิดหรือใช้ข้อมูลในทางที่ผิด โดยไม่ใช่ความผิดพลาดของเราอย่างไรก็ตาม เราจะใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่กำหนดโดยกฎหมายความเป็นส่วนตัว; อย่างไรก็ดี อาจไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยโดยสมบูรณ์ได้ เช่น แต่ไม่จำกัดเฉพาะ เมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการแฮ็คที่ซับซ้อนและประสงค์ร้ายซึ่งไม่ใช่ความผิดพลาดของเรา

14.    ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก

บริการไม่ได้มุ่งหมายไว้ให้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี เราจะไม่รวบรวมหรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวใดๆ หรือข้อมูลที่สามารถระบุยืนยันตัวตนที่ไม่ใช่ส่วนตัวจากผู้มีอายุต่ำกว่า 10 ปี หรือให้ส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรือบริการอื่นๆ ของเราแสดงแก่เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีโดยตั้งใจ เราจะทำการปิดบัญชีที่ถูกใช้โดยเด็กดังกล่าว และจะทำการถอดถอน และหรือ/ลบข้อมูลส่วนตัวที่เราเชื่อว่าถูกส่งมาโดยเด็กที่อายุต่ำกว่า 10 ปี

15.    ข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยบุคคลที่สาม

15.1    เว็บไซต์ของเราใช้ Google Analytics บริการวิเคราะห์สำหรับเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยบริษัทกูเกิล (“กูเกิล”) Google Analytics ใช้คุกกี้ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความที่ใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อช่วยเว็บไซต์วิเคราะห์ว่าผู้ใช้เข้าใช้งานเว็บไซต์อย่างไร ข้อมูลที่ถูกสร้างโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ (รวมไปถึงที่อยู่ไอพีของคุณ) จะถูกส่งให้และเก็บไว้โดยกูเกิลในเซิร์ฟเวอร์ในสหรัฐ กูเกิลจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ สร้างรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมในเว็บไซต์ให้ผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมในเว็บไซต์และการใช้งานอินเตอร์เน็ต กูเกิลอาจยังส่งมอบข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามตามที่กำหนดตามกฎหมาย หรือเมื่อบุคคลที่สามดังกล่าวประมวลข้อมูลในนามของกูเกิล กูเกิลจะไม่เชื่อมโยงที่อยู่ไอพีของคุณเข้ากับข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกครอบครองโดยกูเกิล

15.2    ในบางครั้ง เรา และบุคคลที่สาม อาจทำให้การดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นซอฟท์แวร์สามารถเข้าถึงได้เพื่อการใช้งานของคุณในหรือผ่านบริการแอพพลิเคชั่นเหล่านี้อาจเข้าถึงโดยแยกจากกัน และให้บุคคลที่สามดูข้อมูลที่ยืนยันตัวตนได้ของคุณ เช่น ชื่อของคุณ ไอดีผู้ใช้ของคุณ ที่อยู่ไอพีของคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือข้อมูลอื่นๆ เช่น เกมที่คุณเล่นในช่วงเวลาหนึ่งๆ และคุกกี้ที่คุณอาจติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ หรือติดตั้งให้กับคุณโดยแอพพลิเคชั่นซอฟท์แวร์หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ แอพพลิเคชั่นเหล่านี้อาจขอให้คุณให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงกับบุคคลที่สาม ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สามที่มีให้ผ่านแอพพลิเคชั่นเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในความครอบครองหรือการควบคุมโดย Garena เราแนะนำให้อ่านข้อตกลงและนโยบายอื่นๆ ที่ตีพิมพ์โดยบุคคลที่สามดังกล่าวในเว็บไซต์ของพวกเขาหรือที่อื่นๆ

16.    ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยและเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

16.1    เราไม่รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลอื่นที่คุณมอบให้กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเราใช้มาตรการความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณที่อยู่ในความครอบครองของเราหรือภายใต้การควบคุมของเรา ข้อมูลส่วนตัวของคุณถูกเก็บไว้ภายในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลไม่กี่คนที่มีสิทธิการเข้าถึงพิเศษในระบบดังกล่าว และจำเป็นต้องรักษาข้อมูลส่วนตัวเป็นความลับ เมื่อคุณทำการสั่งหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ เรานำเสนอการใช้เซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัย ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวทั้งหมดที่คุณมอบให้จะถูกเข้ารหัสในฐานข้อมูลของเราเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ตามที่กล่าวไว้ด้านบนเท่านั้น

16.2    ในความพยายามที่จะมอบคุณค่าที่มากขึ้นให้กับคุณ เราอาจเลือกเว็บไซต์ของบุคคลที่สามจำนวนหนึ่งเพื่อเชื่อมโยงและใส่กรอบภายในเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ เรายังอาจเข้าร่วมในการทำแบรนด์ร่วมกันหรือความสัมพันธ์อื่นๆเพื่อนำเสนออีคอมเมิร์ซ และบริการและคุณลักษณะอื่นๆ แก่ผู้เข้าชมของเรา เว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แยกและเป็นอิสระต่อกัน เช่นเดียวกับการจัดเตรียมด้านความปลอดภัย แม้ว่าบุคคลที่สามอยู่ในเครือของเรา เราไม่มีอำนาจควบคุมเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้ แต่ละเว็บไซต์มีนโยบายแยกจากกันและการปฏิบัติในการรวบรวมข้อมูลที่เป็นอิสระจากเรา ข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยหุ้นส่วนผู้ร่วมทำแบรนด์ของเราหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม (แม้ว่าจะนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของเรา) อาจไม่ได้ถูกส่งให้กับเรา

16.3    ดังนั้น เราจึงไม่มีความรับผิดชอบหรือหรือความผิดสำหรับเนื้อหา การจัดเตรียมด้านความปลอดภัย (หรือการขาดตกบกพร่อง) และกิจกรรมต่างๆ ของเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้ เว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น และดังนั้นคุณเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านี้ได้ภายในความรับผิดชอบของคุณเอง ถึงอย่างไรก็ตาม เรามุ่งหมายที่จะปกป้องบูรณภาพของเว็บไซต์ของเราและลิงค์เชื่อมโยงที่ถูกใส่ไว้ในแต่ละเว็บไซต์ และดังนั้นจึงยินดีรับคำติชมเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้ (รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ เมื่อลิงค์ใดๆ ใช้งานไม่ได้)

17.    GARENA จะส่งข้อมูลของคุณไปยังต่างประเทศหรือไม่?

ข้อมูลส่วนตัวและ/หรือข้อมูลของคุณอาจถูกส่งไปยัง จัดเก็บ หรือประมวลผลนอกประเทศของคุณ ในกรณีส่วนใหญ่ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกประมวลผลในสิงคโปร์ซึ่งเซิร์ฟเวอร์ของเราตั้งอยู่ และฐานข้อมูลกลางของเราได้รับการดำเนินการ Garena จะทำการส่งข้อมูลของคุณไปยังต่างประเทศเท่าที่เป็นไปตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวเท่านั้น คุณสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนย้ายข้อมูลส่วนตัวออกนอก EU และข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับผูใช้ที่อยู่ในประเทศของ EU ได้ในหัวข้อ “ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้บริการในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) เท่านั้น”

18.    คุณจะสามารถเลือกออก ลบ ร้องขอการเข้าถึง หรือแก้ไขข้อมูลที่คุณมอบให้กับเราได้อย่างไร?

18.1    การเลือกออกจากการให้ข้อมูลและการถอนความยินยอม

18.1.1    เพื่อแก้ไขการสมัครสมาชิกอีเมลของคุณ โปรดบอกให้เรารู้โดยการส่งอีเมลให้กับเจ้าหน้าด้านการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเราตามที่อยู่ในรายการด้านล่าง โปรดทราบว่า เนื่องด้วยตารางเวลาในการสร้างอีเมล คุณอาจยังได้รับอีเมลที่ถูกสร้างแล้ว

18.1.2    คุณอาจถอนความยินยอมของคุณสำหรับการรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณที่อยู่ในความครอบครองของเราหรือภายใต้การควบคุมของเราโดยการส่งอีเมลให้กับเจ้าหน้าด้านการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเราตามที่อยู่อีเมลในรายการด้านล่างในข้อ 20.2

18.1.3    เมื่อเราได้รับคำสั่งถอดถอนอย่างชัดเจนของคุณและได้ยืนยันตัวตนของคุณ เราจะดำเนินการคำขอของคุณที่จะถอนความยินยอม และหลังจากนั้นจะไม่รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณในลักษณะที่กล่าวไว้ในคำร้องของคุณ หากเราไม่สามารถยืนยันตัวตนของคุณหรือเข้าใจคำสั่งของคุณได้ เราจะติดต่อประสานกับคุณเพื่อทำความเข้าใจคำร้องของคุณ

18.1.4    อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมของคุณอาจทำให้มีผลทางกฎหมายเกิดขึ้นจากการถอนดังกล่าว ซึ่งในการนี้ อาจส่งผลประทบต่อการให้บริการของเราและ โดยขึ้นอยู่กับระดับการถอนความยินยอมของคุณที่จะให้เราประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราอาจจะไม่สามารถให้บริการแก่คุณต่อไปได้ เราอาจต้องทำการยุติการให้บริการแก่คุณ และ/หรือสัญญาที่คุณมีกับเรา เป็นต้น ตามแต่กรณีซึ่งเราจะแจ้งให้คุณทราบ

18.2    การขอเข้าถึงหรือแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัว

18.2.1    หากคุณมีบัญชีอยู่กับเรา คุณอาจเข้าถึงและ/หรือแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของเราในขณะนี้ได้ด้วยตนเองผ่านหน้าการตั้งค่าบัญชีในเว็บไซต์ หากคุณไม่มีบัญชีอยู่กับเรา คุณอาจส่งคำร้องเพื่อเข้าถึงและ/หรือแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของเราในขณะนี้โดยการส่งคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับเรา เราจะต้องการข้อมูลที่เพียงพอจากคุณเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวตนของคุณ เช่นเดียวกับลักษณะของคำร้องของคุณเพื่อให้สามารถจัดการกับคำร้องของคุณได้ ดังนั้น โปรดส่งคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรของคุณโดยการส่งอีเมลให้กับเจ้าหน้าด้านการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเราตามที่อยู่อีเมลในรายการด้านล่างในข้อ 20.2

18.2.2    สำหรับคำร้องเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว เมื่อเรามีข้อมูลจากคุณเพียงพอที่จะจัดการกับคำร้อง เราจะทำการให้ข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องแก่คุณภายใน 30 วัน (หรือหากคุณพำนักอยู่ในมาเลเซีย 21 วัน) เมื่อเราไม่สามารถตอบสนองคุณได้ภายใน 30 วันที่บอกกล่าวไป (หรือหากคุณพำนักอยู่ในมาเลเซีย 21 วัน) เราจะแจ้งคุณให้ทราบถึงเวลาที่เป็นไปได้ที่เร็วที่สุดซึ่งเราจะสามารถให้ข้อมูลที่ขอแก่คุณได้ ทราบไว้ว่า กฎหมายความเป็นส่วนตัวอาจยกเว้นข้อมูลส่วนตัวบางประเภทจากการตกอยู่ในคำร้องขอเข้าถึงของคุณ

18.2.3    สำหรับคำร้องเพื่อแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัว เมื่อเรามีข้อมูลจากคุณเพียงพอที่จะจัดการกับคำร้อง เราจะ:

(a) แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณภายใน 30 วัน (หรือหากคุณพำนักอยู่ในมาเลเซีย 21 วัน) เมื่อเราไม่สามารถตอบสนองคุณได้ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เราจะแจ้งคุณให้ทราบถึงเวลาที่เป็นไปได้ที่เร็วที่สุดซึ่งเราจะสามารถทำการแก้ไขความถูกต้องได้ ทราบไว้ว่า กฎหมายความเป็นส่วนตัวอาจยกเว้นข้อมูลส่วนตัวบางประเภทจากการตกอยู่ในคำร้องขอแก้ไขความถูกต้องของคุณ เช่นเดียวกับในสถานการณ์ที่การแก้ไขความถูกต้องไม่สามารถทำได้โดยเรา โดยไม่คำนึงถึงคำร้องของคุณ; และ

(b) เราจะส่งข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการแก้ไขความถูกต้องให้แก่องค์กรอื่นทั้งหมดที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจากเราภายในเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ทำการแก้ไขความถูกต้อง เว้นแต่องค์กรอื่นไม่ต้องการข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการแก้ไขความถูกต้องเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจ

18.2.4    อย่างไรก็ตาม ย่อหน้าย่อย (b) ที่อยู่ด้านบน หากคุณทำการขอ เราอาจจะ ส่งข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการแก้ไขความถูกต้องให้เฉพาะบางองค์กรซึ่งข้อมูลส่วนตัวได้รับการเปิดเผยจากเราภายในเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ทำการแก้ไขความถูกต้อง

18.2.5    นอกจากนี้ เราจะ/อาจจะทำการเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมจากคุณสำหรับการจัดการและดำเนินการคำร้องของคุณเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ หากเราเลือกที่จะเรียกเก็บเงิน เราจะส่งการประมาณค่าธรรมเนียมที่เราจะเรียกเก็บเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับคุณ โปรดทราบว่าเราไม่จำเป็นต้องตอบกลับหรือจัดการกับคำร้องขอเข้าถึงของคุณจนกว่าคุณจะตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียม

18.2.6    เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะแก้ไขความถูกต้องข้อมูลส่วนตัวของคุณตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในกฎหมายความเป็นส่วนตัว ซึ่งกำหนดและ/หรือให้สิทธิแก่องค์กรในการปฏิเสธที่จะแก้ไขความถูกต้องข้อมูลส่วนตัวในสถานการณ์ที่กำหนด

19.    ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้บริการในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) เท่านั้น

19.1    ข้อกำหนดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้มีผลใช้บังคับกับผู้ใช้บริการที่อาศัยอยู่ในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) เท่านั้น โดยข้อกำหนดดังกล่าวนี้ให้มีผลบังคับใช้ดีกว่าข้อกำหนดอื่นใดที่มีข้อความขัดกันในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

19.2 การโอนย้ายข้อมูล

คุณมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ได้ให้ไว้กับเรา ซึ่งเราจะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวโดยได้รับความยินยอมจากคุณ ตามวิธีที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 10 ในรูปแบบที่สามารถใช้ได้ตามปกติรวมทั้งรูปแบบที่อ่านได้ด้วยอุปกรณ์ และคุณมีสิทธิที่จะขอโอนข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวไปยังผู้อื่นได้

หากคุณต้องการให้เราโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณไปให้บุคคลอื่นใด กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้แจ้งบุคคลนั้นแล้ว และโปรดทราบว่าเราจะโอนข้อมูลของคุณได้เฉพาะในกรณีที่สามารถทำได้ในทางเทคนิคเท่านั้น โดยเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความปลอดภัยของข้อมูลหรือการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อข้อมูลดังกล่าวได้ถูกโอนไปยังผู้อื่นแล้ว และเราอาจไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบางอย่างในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลนั้นอาจจะเป็นการรุกล้ำสิทธิของผู้อื่นได้ (เช่น กรณีที่การให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราถือครองไว้อาจเป็นการเปิดเผยข้อมูลของบุคคลอื่น)

19.3 การขอลบข้อมูล

    คุณอาจร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราถือครองไว้ในกรณีดังต่อไปนี้:

(1) กรณีที่คุณเชื่อว่าเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวไว้อีกต่อไป;

(2) กรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวตามที่ได้รับความยินยอมจากคุณ และคุณต้องการที่จะเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว และไม่มีมูลเหตุอื่นใดที่เราจะนำข้อมูลส่วนตัวนั้นมาประมวลผลได้อีก;

(3) กรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา และคุณคัดค้านการประมวลผลดังกล่าว กรุณาให้เหตุผลในการคัดค้านดังกล่าวเพื่อที่เราจะสามารถประเมินได้ว่าการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับเราหรือไม่

(4) กรณีที่คุณไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราถือครองไว้ในการส่งข้อมูลการส่งเสริมการขาย ข้อเสนอพิเศษ ข้อมูลการตลาด และข้อมูลการจับฉลาดชิงโชค; หรือ

(5) กรณีที่คุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราถือครองไว้ถูกนำไปใช้ประมวลผลในประการที่ละเมิดต่อกฎหมาย

กรุณาให้เหตุผลในการร้องขอให้มากที่สุดเท่าที่คุณสามารถทำได้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของเราว่าคุณมีสิทธิในการร้องขอลบข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ อย่างไรก็ตามเราอาจเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้หากมีเหตุอันสมควรตามกฎหมาย (เช่น เพื่อเป็นข้อโต้แย้งข้อเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเป็นเสรีภาพในการแสดงออก) โดยเราจะแจ้งให้คุณทราบหากมีกรณีเช่นว่านั้น โปรดทราบว่าเมื่อข้อมูลส่วนตัวได้ถูกลบแล้ว เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่คุณได้ตามมาตรฐานเดิมเนื่องจากเราจะไม่ทราบถึงความต้องการของคุณ

19.4 การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณตราบเท่าที่จำเป็นต้องใช้ในการให้บริการหรือจัดหาผลิตภัณฑ์แก่คุณ หรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือได้รับอนุญาตจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายภาษี และกฎหมายเกี่ยวกับการบัญชี ในกรณีที่คุณร้องขอการลบข้อมูลตามข้อ 21.2 และเราเห็นว่าคำร้องขอของคุณมีเหตุผลเพียงพอ เราจะพยายามลบข้อมูลส่วนตัวของท่านภายในกำหนดเวลาสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ได้รับคำร้องขอจากคุณ หรืออาจแจ้งให้คุณทราบหากต้องการใช้ระยะเวลาที่นานกว่านั้น

19.5 การคัดค้านการรวบรวมข้อมูลและการตลาดแบบมุ่งเป้าหมาย

ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม คุณมีสิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลการส่งเสริมการขาย ข้อเสนอพิเศษ และข้อความทางการตลาด รวมถึงกรณีที่เรารวบรวมข้อมูลของคุณเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์นั้น และเราจะหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์นั้น กรุณาให้เหตุผลในการคัดค้านให้มากที่สุดเท่าที่คุณสามารถทำได้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของเราว่าคุณมีสิทธิในการคัดค้านดังกล่าวหรือไม่ อย่างไรก็ตามเราอาจเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้หากมีเหตุอันสมควรตามกฎหมาย

19.6 ข้อจำกัดในการประมวลผลข้อมูลเพื่อจัดเก็บเท่านั้น

คุณมีสิทธิที่จะร้องขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บเท่านั้น เมื่อ:

(1) คุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนตัวนั้นไม่ถูกต้อง และเราจะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องหรือไม่;

(2) เราต้องการที่จะลบข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว แต่คุณต้องการให้เราจัดเก็บข้อมูลนั้น;

(3) เราต้องการที่จะลบข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวเนื่องจากไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลนั้นอีกต่อไป แต่คุณต้องการให้เราจัดเก็บข้อมูลนั้นเพื่อเป็นหลักฐานหรือข้อต่อสู้ในข้อเรียกร้องทางกฎหมาย; หรือ

(4) คุณได้ปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา และคุณต้องการให้เราหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวนั้น ในขณะที่เรากำลังพิจารณาว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนในการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวหรือไม่

19.7 การโอนย้ายข้อมูลส่วนตัวออกนอก EU

ข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจถูกโอนย้ายออกนอก EU ได้ตามข้อกำหนดในข้อ 17. โดยเราจะดำเนินการให้แน่ใจว่าผู้รับข้อมูลส่วนตัวของท่านมีข้อผูกพันในการรักษาความลับ และเราจะเตรียมมาตรการ เช่น การกำหนดข้อสัญญาที่เหมาะสม เพื่อทำให้แน่ใจว่าผู้รับโอนข้อมูลดังกล่าวจะคุ้มครองและรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลบังคับใช้

20.    คำถาม ความกังวล หรือข้อร้องเรียน? ติดต่อเรา

20.1    หากคุณมีคำถามหรือความกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา หรือการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับบริการ โปรดอย่ารอช้าที่จะติดต่อ: info@garena.com

20.2    หากคุณมีเรื่องร้องเรียนหรือความเดือดร้อนเกี่ยวกับวิธีการที่เราจัดการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ หรือเกี่ยวกับวิธีการที่เราทำตามกฎหมายความเป็นส่วนตัว เรายินดีให้คุณติดต่อเราเกี่ยวกับข้อร้องเรียนหรือความเดือดร้อนของคุณ

โปรดติดต่อเราผ่านอีเมลเกี่ยวกับข้อร้องเรียนหรือความเดือดร้อนของคุณ

    อีเมล: dpo@garena.com และส่งให้กับ “เจ้าหน้าด้านการปกป้องข้อมูลส่วนตัว”

20.3    เมื่อคุณทำการส่งข้อร้องเรียนผ่านอีเมลหรือจดหมาย การระบุในหัวข้อของคุณว่าเป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกฎหมายความเป็นส่วนตัว อาจช่วยให้เราในการช่วยดูแลเรื่องร้องเรียนของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยการส่งผ่านไปให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในองค์กรของเราจัดการ ตัวอย่างเช่น คุณอาจใส่หัวข้อว่า “ร้องเรียนเรื่องความเป็นส่วนตัว”

เราจะมุ่งมั่นในการจัดการกับข้อร้องเรียนหรือความเดือดร้อนใดๆ ที่คุณมีอย่างเท่าเทียมและเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

21.    ข้อตกลงและเงื่อนไข

นอกจากนี้ โปรดอ่านข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดการใช้งาน ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ และข้อจำกัดของการรับผิดชอบที่วางระเบียบการใช้งานเว็บไซต์และบริการ และนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

 

Last Updated: 12 June 2018

ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 12 มิถุนายน 2561