นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. บทนำ
1.1 ยินดีต้อนรับสู่ บริการ ของ Garena ที่ดำเนินการโดย Garena Online (Thailand) Co., Ltd. และบริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้โดยเอกเทศและรวมกันเรียกว่า  “Garena”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) Garena รับผิดชอบภายใต้กฎหมายและข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) อย่างจริงจังและมุ่งมั่นที่จะเคารพสิทธิและมีความตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนของเกม Garena  (“เกม”) เว็บไซต์ และแอปพลิเคชันบนมือถือของเรา (“เว็บไซต์”) (เราจะอ้างอิงถึงเกม เว็บไซต์และบริการอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการของเรา ซึ่งต่อไปนี้รวมกันเรียกว่า “บริการ”) และ “ผู้ใช้” หมายถึงผู้ใช้ที่มีบัญชีลงทะเบียนไว้หรือที่ได้ใช้หรือเข้าถึงบริการของเรา (เรียกแยกและเรียกรวมกันว่า “ผู้ใช้” “คุณ” หรือ “ของคุณ”) เราเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ไว้วางใจมอบให้กับเรา และเชื่อมั่นว่าเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะจัดการ ปกป้อง และประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างถูกต้อง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณที่ได้ให้แก่เรา และ/หรือข้อมูลของคุณที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะในปัจจุบันหรืออนาคต รวมทั้งยังเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่เรา  ทั้งนี้ คำนิยามใดๆ ที่ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยไม่ได้กำหนดความหมายไว้ ให้มีความหมายเช่นเดียวกันกับคำนิยามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการของ Garena ที่บังคับใช้

1.2 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูล ไม่ว่าจะจริงหรือเท็จเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถถูกระบุยืนยันตัวตนได้จากข้อมูลนั้นๆ หรือจากข้อมูลนั้นๆ และข้อมูลอื่นที่องค์กรมี หรือมีแนวโน้มจะเข้าถึงได้ ตัวอย่างทั่วไปของข้อมูลส่วนบุคคลอาจรวมถึงชื่อ หมายเลขประจำตัว และข้อมูลการติดต่อ
 
1.3 โดยการใช้บริการ ทำการลงทะเบียนบัญชีกับเรา หรือการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา  คุณได้รับทราบและตกลงว่าคุณยอมรับข้อปฏิบัติ ข้อบังคับ และ/หรือนโยบายที่ได้รับการสรุปความไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และ ณ ที่นี้คุณยินยอมให้เราทำการรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในนี้
 
1.4 หากคุณไม่ยิมยอมให้ทำการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดอย่าใช้เกมของเราหรือเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากเราเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะแจ้งให้คุณทราบ ซึ่งรวมถึงโดยการประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขบนเว็บไซต์ ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ณ เวลาใดๆ ก็ได้ โดยภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ ในการเข้าใช้บริการหรือแพลตฟอร์ม รวมถึงการทำคำสั่งทำธุรกรรมผ่านบริการของเราอย่างต่อเนื่องของคุณต่อไปภายหลังการแก้ไขนั้นถือว่าคุณรับทราบและยอมรับการแก้ไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

1.5 นโยบายนี้ใช้บังคับร่วมกับการบอกกล่าว ข้อสัญญา ข้อตกลงให้ความยินยอมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเรา โดยนโยบายนี้จะไม่ได้มีผลบังคับเหนือกว่าการบอกกล่าว หรือข้อสัญญาและข้อตกลงใดๆ เว้นแต่เราจะได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น 
 
2. GARENA จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อไร?
 
2.1 เราจะ/อาจจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ :
ตามที่กล่าวมาข้างต้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการเข้าถึงข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมด และระบุเป็นเพียงตัวอย่างข้อมูลทั่วไปบางส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่อาจถูกเก็บรวบรวม
 
3. ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่ GARENA จะรวบรวม?
3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Garena อาจรวบรวม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:
3.2 คุณตกลงจะไม่ส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือหลอกลวงให้แก่เรา และคุณตกลงจะแจ้งเราถึงความไม่ถูกต้องและการเปลี่ยนเปลี่ยนในข้อมูลดังกล่าว และเราขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเรียกเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบรายละเอียดในข้อมูลที่คุณส่งให้แก่เราภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้
 
3.3 หากคุณลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการของเราโดยใช้บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ หรือเชื่อมต่อบัญชีของคุณกับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ หรือใช้ฟีเจอร์สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Features)   ของ Garena แล้ว เราอาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับท่านซึ่งท่านได้จัดเตรียมไว้ให้แก่ผู้ให้บริการบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่านโดยสมัครใจตามนโยบายของผู้ให้บริการดังกล่าว และเราอาจจัดการ จัดเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายได้ทุกกรณี

3.4 หากคุณไม่ต้องการให้เรารวบรวมข้อมูล/ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กล่าวไปแล้ว คุณสามารถการเลือกออกจากการให้ข้อมูล ได้ทุกเมื่อโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรส่งไปยังเจ้าหน้าด้านการคุ้มครองข้อมูลของเรา ข้อมูลเพิ่มเติ่มเกี่ยวกับการยกเลิกบัญชี สามารถดูได้ในหมวดด้านล่างในหัวข้อ “วิธีการเลือกถอนความยินยอม ลบ ร้องขอการเข้าถึง หรือแก้ไขข้อมูลที่คุณมอบให้กับเราได้อย่างไร?” โปรดทราบว่า อย่างไรก็ตาม การเลือกออกจากการให้ข้อมูล หรือที่เราถอนความยินยอมของคุณที่จะให้เรารวบรวม ใช้ หรือประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจส่งผลต่อการใช้บริการของคุณ ตัวอย่าง การเลือกออกจากการรวบรวมข้อมูลตำแหน่งจะทำให้คุณลักษณะที่อิงตำแหน่งถูกปิดการใช้งาน
 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นๆ
4.1 เช่นเดียวกับเว็บไซต์ส่วนใหญ่และแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ของคุณที่ส่งข้อมูลซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่จะถูกเก็บไว้โดยเซิร์ฟเวอร์ของเว็บเมื่อคุณใช้บริการของเราโดยปกติ ซึ่งจะรวมถึงการไม่จำกัดเฉพาะ ที่อยู่ไอพีของอุปกรณ์ที่มีหมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครื่อข่าย (Device’s Internet Protocol Address) ของคุณ ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/โทรศัพท์มือถือ และบราวเซอร์ ประเภท ชนิดของอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ ลักษณะของอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ ลักษณะเฉพาะของหมายเลขประจำเครื่อง (UDID) หรือหมายเลขประจำเครื่อง (MEID) สำหรับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือของคุณ ที่อยู่ซึ่งอ้างอิงถึงเว็บไซต์ (ถ้ามี) เพจที่คุณเข้าชมบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือของเรา และเวลาในการเข้าชม และ บางครั้ง “คุกกี้” (ซึ่งสามารถปิดการใช้งานได้ในการตั้งค่าบราวเซอร์ของคุณ) เพื่อช่วยเว็บไซต์ในการจำการเข้าชมครั้งล่าสุดของคุณ หากคุณลอกอิน ข้อมูลนี้จะเชื่อมโยงกับบัญชีส่วนตัวของคุณ นอกจากนี้ ข้อมูลยังรวมถึงสถิติที่ไม่ระบุตัวตนเพื่อให้เราเข้าใจว่าผู้เข้าชมใช้งานเกมและเว็บไซต์ของเราอย่างไร

4.2 แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือของเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องซึ่งเกี่ยวกับที่ตั้งบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือของคุณอันเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี เช่น จีพีเอส (GPS) ไว-ไฟ (Wi-Fi) เป็นต้น ทั้งนี้ เราเก็บรวบรวม เปิดเผย และ/หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ใดประสงค์หนึ่งหรือมากกว่านั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การบริการซึ่งบอกตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (Location Based Service (LBS)) ซึ่งคุณร้องขอหรือมีการส่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้แก่คุณตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณ หรืออนุญาตให้คุณแบ่งปันตำแหน่งที่ตั้งของคุณแก่ผู้ใช้บริการคนอื่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการภายใต้แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือของคุณ อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือของคุณส่วนใหญ่ คุณมีสิทธิถอนความยินยอมที่ให้แก่เราในการครอบครองข้อมูลนี้บนตำแหน่งที่ตั้งของคุณผ่านการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการปิดบริการตำแหน่งที่ตั้งบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือของคุณ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือของคุณหรือผู้ผลิตอุปกรณ์ดังกล่าว

4.3 เช่นเดียวกันกับเมื่อคุณดูเพจหรือเนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือของเรา ข้อมูลเดียวกันเกือบทั้งหมดจะถูกส่งมาถึงเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่อยู่ IP (IP Address) และ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของคุณ ฯลฯ) แต่แทนที่จะส่งข้อมูลการเข้าชมหน้าต่างๆ นั้น อุปกรณ์ของคุณจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหา โฆษณาที่เข้าชม และ/หรือ ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้ง และเวลาที่เข้าชมให้แก่เรา
 
5. คุกกี้
5.1 เรา หรือ บุคคลอื่นผู้ให้บริการในนามของเรา และ บริษัทคู่ค้าสื่อโฆษณาของเรา อาจใช้ “คุกกี้” หรือฟีเจอร์อื่นๆ ในบางคราวเพื่อให้เราหรือบุคคลภายนอกสามารถเก็บรวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ ซึ่งฟีเจอร์เหล่านี้จะช่วยเราในการปรับปรุงเว็บไซต์ เกม และบริการที่เรานำเสนอ หรือช่วยให้เรานำเสนอบริการและฟีเจอร์ใหม่ๆ ได้ และ/หรือช่วยให้เราและบริษัทคู่ค้าสื่อโฆษณาสามารถนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องตามความสนใจของคุณ ซึ่งรวมถึงการทำโฆษณาติดตามลูกค้าภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้  ทั้งนี้ “คุกกี้” คือตัวระบุยืนยันที่เราส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณซึ่งบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ วิธีและเวลาในการใช้หรือเข้าชมบริการของเราหรือเว็บไซต์ต่างๆ จำนวนผู้ใช้และกิจกรรมอื่นๆ ภายในเว็บไซต์และเกมของเรา เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลคุกกี้เข้ากับข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ คุกกี้ยังเชื่อมโยงกับข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่คุณได้เลือกไว้สำหรับหน้าการซื้อที่คุณดู หรือเกมที่คุณเล่น และข้อมูลนี้อาจถูกใช้เพื่อติดตามรถเข็นสินค้า (shopping cart) ของคุณ เพื่อมอบเนื้อหาที่เหมาะสมกับความสนใจของคุณ เพื่อให้บริษัทคู่ค้าสื่อโฆษณาของเราสามารถนำเสนอโฆษณาผ่านบริการของเราหรือบนไซต์ต่างๆ บนอินเตอร์เน็ต และเพื่อตรวจสอบการใช้บริการของเรา ขึ้นอยู่กับบริการที่เกี่ยวข้อง
 
5.2 คุณสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้หรือเว็บ beacons โดยการเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมหรือตามความสนใจของคุณในบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากคุณทำเช่นนี้คุณอาจจะไม่สามารถใช้หน้าที่การทำงานต่างๆของเว็บไซต์ เกม หรือบริการของเราได้อย่างเต็มที่

5.3 คุณอาจสามารถยกเลิกการรับโฆษณาตามความสนใจของคุณผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือบางแอปพลิเคชันโดยการปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับระบบปฏิบัติการบน Android และ iOS
 
6. เราจะใช้ข้อมูลที่คุณมอบให้แก่เราอย่างไร?
6.1 เราอาจรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งหรือมากกว่าดังต่อไปนี้ :
(1) เพื่อพิจารณาและ/หรือประมวลผลคำร้อง/ธุรกรรมของคุณกับเรา  หรือธุรกรรมหรือการสื่อสารของคุณกับบุคคลที่สามผ่านบริการ ;
(2) เพื่อจัดการ ดำเนินการ มอบ และ/หรือดูแลการใช้งานของคุณและ/หรือการเข้าถึงบริการของเราและเว็บไซต์และเกมของเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความสมัครใจของคุณ) เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ของคุณและบัญชีผู้ใช้กับเรา ;
(3) เพื่อตอบสนอง ประมวลผล และจัดการกับ หรือทำธุรกรรมให้สมบูรณ์ และ/หรือเพื่อทำตามคำร้องของคุณสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ และแจ้งคุณถึงปัญหาในบริการและการกระทำขอบัญชีที่ผิดปกติ ;
(4) เพื่อบังคับใช้ข้อตกลงการให้บริการของเรา หรือข้อตกลงอนุญาตใช้สิทธิสำหรับผู้ใช้ปลายทางใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ;
(5) เพื่อปกป้องความปลอดภัยและสิทธิส่วนบุคคล ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของผู้อื่น ;
(6) สำหรับการระบุยืนยันตัวตนและ/หรือการระบุยืนยันความถูกต้อง ;
(7) เพื่อดูแลรักษา จัดการและปรับปรุง การอัพเดทซอฟท์แวร์และ/หรือการอัพเดทอื่นๆ การสนับสนุนการให้บริการของเรา ซึ่งรวมถึง การแก้ไขปัญหา การรายงาน หรือการจัดการกับประเด็นใดๆ (เช่น การตอบสนองต่อการทำงานผิดพลาด หรือรายงาน crash (crash report)) ที่อาจจำเป็นในบางครั้งเพื่อให้มั่นใจในการให้บริการและปฏิบัติการที่ราบรื่นของเกมและ/หรือบริการของเรา;
(8) เพื่อจัดการกับ หรืออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าสัมพันธ์ ดำเนินการตามคำสั่งของคุณ จัดการกับหรือตอบสนองต่อการสอบถามที่ได้รับมอบจาก (หรือมุ่งหมายที่จะได้รับมอบจาก) คุณหรือในนามของคุณ ;
(9) เพื่อติดต่อคุณ หรือสื่อสารกับคุณผ่านการคุยทางเสียง ข้อความ และ/หรือข้อความโทรสาร อีเมล และ/หรือจดหมายไปรษณีย์ หรือนอกจากนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการดูแลและ/หรือการจัดการความสัมพันธ์ของคุณกับเรา หรือการใช้บริการของเรา ดังเช่น แต่ไม่จำกัดเฉพาะ เพื่อทำการสื่อสารข้อมูลด้านการกำกับดูแลให้ แก่คุณเกี่ยวกับบริการของเรา คุณรับทราบและตกลงว่าการสื่อสารดังกล่าวโดยเราอาจเป็นการส่งไปรษณีย์ของจดหมาย เอกสาร หรือใบแจ้งเตือนให้แก่คุณ ซึ่งอาจเกี่ยวพันกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเกี่ยวกับคุณเพื่อทำการจัดส่ง เช่นเดียวกับการจ่าหน้าซองจดหมาย/กล่องพัสดุไปรษณีย์ ;
(10) เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้อื่นปฏิสัมพันธ์ ติดต่อสื่อสาร หรือเชื่อมต่อกับคุณ และรวมถึงเพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อผู้ใช้คนอื่นได้ส่งข้อความส่วนตัวให้คุณ หรือโพสต์ความคิดเห็นสำหรับคุณในเกม หรือเว็บไซต์ ;
(11) เพื่อทำการวิจัย วิเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมต่างๆ (รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การวิเคราะห์ข้อมูล การสำรวจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และ/หรือการวิเคราะห์ข้อมูลตามความสนใจหรือพฤติกรรมของคุณ) เพื่อวิเคราะห์การใช้บริการของเรา เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการตามความสนใจของคุณ เพื่อปรับปรุงบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเรา และ/หรือเพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเป็นลูกค้าของคุณ;
(12) เพื่อให้ทำการโฆษณาและการตรวจสอบและแบบสำรวจต่างๆ (ผ่านแบบสำรวจออฟไลน์และแบบสำรวจออนไลน์บนแพลตฟอร์มของบุคคลอื่น เช่น การทำแบบสำรวจผ่าน Google Forms) เพื่อตรวจสอบขนาดและองค์ประกอบของผู้รับชมกลุ่มเป้าหมายของเรา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์ลูกค้าได้รับจากบริการของ Garena;
(13) เเพื่อทำการตลาดและโฆษณาสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเมื่อสามารถกระทำได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ และเพื่อการดังกล่าวนี้ โดยการแนะนำสินค้าและ/หรือบริการตามความสนใจของคุณ การบอกกล่าวสื่อสารโดยการแจ้งผ่านวิธีการและรูปแบบต่างๆ (รวมถึง ทางอีเมลหรือทาง SMS) เกี่ยวกับข้อมูลทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย และสื่อที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบุคคลอื่นใดที่ Garena อาจร่วมมือหรือมีข้อตกลงระหว่างกัน) ที่ Garena (และ/หรือบริษัทในกลุ่มหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง) อาาจทำการขาย ทำการตลาด หรือทำการส่งเสริมการขาย ไม่ว่าผลิตภันฑ์หรือบริการดังกล่าวจะมีอยู่ในขณะนี้หรือที่จัดให้มีขึ้นในภายหลัง ซึ่งคุณสามารถยกเลิกการรับข้อมูลโฆษณาทางการตลาดได้ตลอดเวลาโดยการเลือกฟังชั่นยกเลิกติดตาม (unsubscribe function) ที่มีอยู่ในสื่อการตลอดอิเล็กทรอนิกส์ (electronic marketing materials) ทั้งนี้ เราอาจใช้ข้อมูลสำหรับติดต่อคุณเพื่อส่งจดหมายข่าวหรือสื่อการตลาดจากเราและจากบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา;
(14) เพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย หรือเพื่อทำตามหรือตามที่กำหนดโดยกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของรัฐบาลหรือที่มีผลบังคับใช้ของเขตอำนาจที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การทำตามข้อบังคับเพื่อทำการเปิดเผยภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายใดๆ ที่ผูกพันกับ Garena หรือกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในกลุ่ม;
(15) เพื่อสร้างค่าสถิติและการวิจัยสำหรับการรายงานภายในและทางกฎหมาย และ/หรือตามข้อบังคับในการเก็บรักษาบันทึก:
(16) เพื่อดำเนินการตรวจสอบธุรกิจหรือกิจกรรมคัดกรองอื่นๆ (รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การตรวจสอบประวัติ) ที่สอดคล้องกับภาระผูกพันทางกฎหมายหรือที่มีผลบังคับใช้ หรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเราที่อาจถูกกำหนดให้มีโดยกฎหมาย หรือที่อาจได้ถูกกำหนดไว้โดยเรา;
(17) เพื่อตรวจสอบบัญชีบริการของเราหรือธุรกิจของ Garena;
(18) เพื่อป้องกันหรือตรวจสอบ การละเมิดหรือสงสัยว่าจะเป็นการกระทำละเมิดเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการของเรา การฉ้อโกง กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การละเลยหรือการประพฤติผิด ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเราหรือเรื่องอื่นๆ ที่เกิดจากความสัมพันธ์ของคุณกับเรา;
(19) เพื่อจัดเก็บ ให้สถานที่ สำรอง (ไม่ว่าจะเพื่อการกู้คืนข้อมูลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกเขตอำนาจที่มีผลบังคับกฎหมายของคุณ ;
(20) พื่อจัดการกับ และ/หรืออำนวยความสะดวกธุรกรรมทรัพย์สินทางธุรกิจหรือธุรกรรมทรัพย์สินทางธุรกิจที่เป็นไปได้ ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวเกี่ยวพันกับ Garena ในฐานะผู้มีส่วนร่วม หรือเพียงแค่เกี่ยวพันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในกลุ่มของ Garena ในฐานะผู้มีส่วนร่วม หรือเกี่ยวพันกับ Garena และ/หรือหนึ่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในกลุ่มของ Garena หรือมากกว่า และอาจมีองค์กรที่สามจากภายนอกที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในธุรกรรมดังกล่าว “ธุรกรรมทรัพย์สินทางธุรกิจ” หมายถึง การซื้อ การขาย การเช่า การรวมบริษัท การควบรวมกิจการ หรือการซื้อกิจการอื่นๆ การจำหน่ายโอนทรัพย์สิน หรือการโอน หรือการจัดการทางการเงินขององค์กร หรือส่วนหนึ่งขององค์กร หรือส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของธุรกิจ กิจกรรมทางธุรกิจหรือทรัพย์สินใด ๆ ขององค์กร; และ/หรือ
(21) เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และ/หรือ เพื่อส่งใบสมัครหรือคำขอลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรม หรือทัวร์นาเมนต์ (tournaments) ใดๆ ของเกม และเพื่อส่งมอบของรางวัลให้แก่คุณ เมื่อใช้บังคับ; และ
(22) วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่สามารถกระทำได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ซึ่งจะเราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อทำการขอความยินยอมจากคุณ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “วัตถุประสงค์”)
6.2 คุณรับทราบ ยินยอมและตกลงว่า Garena อาจเข้าถึง เก็บรักษา และเปิดเผย ข้อมูลในบัญชีผู้ใช้ของคุณและรวมถึง “เนื้อหา”  ในกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งศาล หรือคำสั่งจากหน่วยงานรัฐใดๆ ที่มีเขตอำนาจบังคับต่อ Garena หรือตามความเชื่อโดยสุจริตว่าต้องกระทำการดังกล่าวเพื่อ (ก) ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายใดๆ (ข) ปฏิบัติตามคำสั่งจากหน่วยงานรัฐใดๆ ที่มีเขตอำนาจบังคับต่อ Garena (ค) บังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (ง) ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าโดยข่มขู่หรือตามความเป็นจริง ที่ร้องต่อ Garena หรือตามข้อเรียกร้องใดๆ จากการที่ “เนื้อหา” นั้นละเมิดสิทธิใดๆ ของบุคคลอื่น (จ) ปฏิบัติตามคำร้องขอของคุณในส่วนการบริการลูกค้า หรือ (ฉ) ปกป้องสิทธิ รักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินและบุคคลของ Garena ผู้ใช้ และ/หรือสาธารณะ
 
6.3 ด้วยวัตถุประสงค์ที่เราจะ/อาจจะรวมรวบ ใช้ เปิดเผย หรือประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขึ้นกับสถานการณ์ในขณะนั้น วัตถุประสงค์ดังกล่าวอาจไม่ปรากฏอยู่ด้านบน อย่างไรก็ตาม เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์อื่นๆ ดังกล่าวเมื่อทำการขอความยินยอมจากคุณ เว้นแต่การการประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องมีความยิมยอมของคุณจะได้รับอนุญาตให้ทำได้ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
7. GARENA คุ้มครองและเก็บรักษาข้อมูลลูกค้าอย่างไร?
7.1 เรานำมาตรการด้านความปลอดภัยและการควบคุมการปฎิบัติการที่หลากหลายมาใช้ด้วย และเราพยายามดำเนินการให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในระบบของเรานั้นมีความปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ถูกเก็บไว้ภายในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานไม่กี่คนที่มีสิทธิการเข้าถึงพิเศษในระบบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อย่างสมบูรณ์

7.2 เราจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เราจะทำลายหรือลบการเชื่อมโยงตัวตนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อมีเหตุผลสมควรให้พิจารณาว่า (i) วัตถุประสงค์ที่ทำให้ต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้รับการตอบสนองจากการรักษาข้อมมูลส่วนตัวดังกล่าวไว้ และ (ii) การรักษาไม่มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจอีกต่อไป และ (iii) ไม่มีเหตุอันจะอ้างประโยชน์อันชอบธรรมในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้อีกต่อไป หากคุณหยุดใช้บริการของเรา หรือการอนุญาตใช้งานเว็บไซต์ เกมและ/หรือบริการของคุณถูกถูกเพิกถอนหรือสิ้นสุดลง เราอาจยังคงทำการเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และภาระผูกพันของเราภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราอาจขจัดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า
 
8. GARENA เปิดเผยข้อมูลที่รวบรวมจากผู้เข้าชมแก่บุคคลภายนอกหรือไม่?
8.1 ในการดำเนินธุรกิจของเรา เราจะ/อาจจะจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ผู้ให้บริการจากภายนอก ตัวแทน และ/หรือบริษัทในกลุ่มของเราหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในสิงคโปร์หรืออยู่นอกสิงคโปร์ ด้วยวัตถุประสงค์หนึ่งอย่างหรือมากกว่าตามที่กล่าวไว้ด้านบน ผู้ให้บริการจากภายนอก ตัวแทน และ/หรือบริษัทในกลุ่มของเราหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ดังกล่าวอาจทำการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อาจจะในนามของเราหรืออื่นๆ ด้วยวัตถุประสงค์หนึ่งอย่างหรือมากกว่าตามที่กล่าวไว้ด้านบน บุคคลที่สามดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:
  • บริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่ม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องของเรา;
  • ผู้ใช้อื่นของบริการของเราที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณ และ เพื่อ “วัตถุประสงค์” อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า
  • ผู้รับจ้าง ตัวแทน ผู้ให้บริการ และบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่เราใช้บริการเพื่อสนับสนุนธุรกิจของเรา บุคคลเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ บุคคลผู้ให้บริการบริการจัดการหรือบริการอื่นใดแก่เรา เช่น บริษัทขนส่งพัสดุไปรษณีย์ บริษัทคู่ค้าผู้พัฒนาเกมของเรา บริษัทให้บริการทางการเงินหรือการชำระเงิน บริษัทคู่ค้าสื่อโฆษณาและการตลาด บริษัทโทรคมนาคม บริษัทสารสนเทศ และบริษัทให้บริการศูนย์ข้อมูล (data centres);
  • หน่วยงานรัฐและหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ที่มีอำนาจควบคุมกำกับดูแลเหนือ Garena หรือตามที่ได้รับอนุญาตตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2
  • ผู้ซื้อหรือผู้สืบสิทธิอื่นๆ ในการรวมกิจการ การถอนทุนบริษัท การปรับโครงสร้าง การปรับองค์กร การเลิกกิจการ หรือการขายอื่นๆ หรือการโอนย้ายทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมดของ Garena ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่ดำเนินอยู่หรือเป็นส่วนหนึ่งของการล้มละลาย การชำระบัญชี หรือกระบวนการที่คล้ายคลึงกัน หรือการเปลี่ยนผ่านบริการใดๆ ของเรา ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในครอบครองของ Garena เกี่ยวกับผู้ใช้ของเราจะอยู่ในทรัพย์สินที่ถูกโอนย้ายด้วย; หรือให้แก่คู่สัญญาในธุรกรรมทรัพย์สินทางธุรกิจที่ Garena หรือบริษัทในกลุ่ม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องทำธุรกรรมด้วย ซึ่งรวมถึงบริษัทใดๆ ที่เข้ารับช่วงต่อหรือที่เราโอนการดำเนินการบริการใดๆ จากเรา; และ
  • บุคคลที่สามซึ่งได้รับการเปิดเผยข้อมูลจากเราโดยวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า และบุคคลที่สามดังกล่าวอาจจะทำการรวบรวมและการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า
8.2 เราอาจเปิดเผยข้อมูลประวัติการเล่นเกมของคุณ และ/หรือเปิดเผยบันทึกที่แสดงการเข้าชมหรือเข้าถึงเกมและที่อยู่ไอพี (IP addresses) ของคุณ นอกจากนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลสถิติและข้อมูลสถิติประชากรเกี่ยวกับผู้ใช้และข้อมูลการใช้บริการของผู้ใช้ของเราให้แก่บริษัทคู่ค้าสื่อโฆษณาและบุคคลอื่นผู้ซึ่งจัดหาโฆษณา ทำโฆษณาแบบติดตามลูกค้า และ/หรือเขียนโปรแกรม ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

8.3 นอกจากนี้ คุณอาจเลือกที่จะส่งออกฟีดกิจกรรมผู้ใช้ของคุณเป็นฟีด RSS ซึ่งสามารถสมัครติดตามโดยผู้ใช้คนอื่นได้ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นเกมของคุณ การติดตั้งเกม การเชื่อมต่อกับผู้ใช้อื่น และข้อมูลอื่นเกี่ยวกับกิจกรรมในบัญชีของคุณซึ่งจะถูกส่งออกมาเป็นฟีดในเว็บไซต์ หรือเกม โดยเป็นไปตามที่กล่าวข้างต้นและภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้ฐานการประมวลผลข้อมูลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยอาจอ้างอิงฐานหนึ่งหรือหลายฐานประกอบกันตามที่เกี่ยวข้องกับ “วัตถุประสงค์” ใดๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.1 ข้างต้น ซึ่งรวมถึง ฐานทางกฎหมายเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ฐานสัญญาเพื่อการปฏิบัติทางสัญญากับคุณ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและเหตุผลของเราในการใช้ข้อมูลซึ่งเราจะคำนึงถึงการกระทบต่อสิทธิของคุณเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์อื่นใดตามที่คุณได้ให้ความยินยอมซึ่งจะได้ขอจากคุณเป็นครั้งคราวไปเมื่อจำเป็น หรือเมื่อจำเป็นเกี่ยวกับการร้องเรียนทางกฎหมายใดๆ 

8.4 เพื่อมิให้เป็นข้อสงสัย ในกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อนุญาตให้องค์กร เช่น เราทำการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ต้องมีความยินยอมของคุณ การอนุญาตดังกล่าวตามกฎหมายจะยังคงมีผลบังคับต่อไป 

8.5 บุคคลที่สามอาจดักจับหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกส่งหรือเก็บไว้ในเว็บไซต์อย่างผิดกฎหมาย เทคโนโลยีอาจมีความผิดพลาดหรือไม่ทำงานตามที่คาดหวัง หรืออาจมีบุคคลเข้าถึง ละเมิดหรือใช้ข้อมูลในทางที่ผิด โดยไม่ใช่ความผิดพลาดของเราอย่างไรก็ตาม เราจะใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กำหนดโดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี อาจไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยโดยสมบูรณ์ได้ เช่น แต่ไม่จำกัดเฉพาะ เมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการแฮ็คที่ซับซ้อนและประสงค์ร้ายซึ่งไม่ใช่ความผิดพลาดของเรา
 
9. ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก
9.1 บริการนี้ไม่ได้มุ่งหมายไว้ให้บริการสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี เราจะไม่รวบรวมหรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ หรือ ข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนตัวที่สามารถระบุยืนยันตัวตนได้จากผู้มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หรือในส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ เกม หรือบริการอื่นๆ ของเราแสดงแก่พวกเขา ทั้งนี้ ขอให้บุคคลผู้เป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายโปรดดูแลไม่ให้เด็กที่อยู่ภายใต้อำนาจปกครองของท่านส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ Garena และโปรดศึกษาเงื่อนไขการให้บริการของ Garena สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ในกรณีที่มีการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี ซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจปกครองของท่านให้แก่ Garena ถือว่าท่านยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กผู้นั้น และการตกลงและยอมรับของท่านจะถูกผูกพันตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในนามของเด็กผู้นั้น ในกรณีที่ท่านไม่ได้ยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี ซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจปกครองของท่าน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา อย่างไรก็ตามเราจะทำการปิดบัญชีที่ถูกใช้โดยเด็กดังกล่าวและจะทำการถอดถอน และหรือ/ลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกส่งมาโดยเด็กผู้นั้นปราศจากความยินยอมจากบุคคลผู้เป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือเมื่อต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้
 
10. ข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยบุคคลที่สาม
10.1 เว็บไซต์และเกมของเราใช้ Google Analytics บริการวิเคราะห์สำหรับเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยบริษัทกูเกิล (“กูเกิล”) Google Analytics ใช้คุกกี้ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความที่ใส่ไว้ในอุปกรณ์ของคุณ เพื่อช่วยเว็บไซต์วิเคราะห์ว่าผู้ใช้เข้าใช้บริการของเราอย่างไร ข้อมูลที่ถูกสร้างโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้บริการหรืออุปกรณ์ของคุณ (รวมไปถึงที่อยู่ไอพีของคุณ) จะถูกส่งให้และเก็บไว้โดยกูเกิลในเซิร์ฟเวอร์ในสหรัฐ กูเกิลจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการใช้งานบริการของเราโดยคุณ สร้างรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมในเว็บไซต์ให้ผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมในเว็บไซต์และการใช้งานอินเตอร์เน็ต กูเกิลอาจยังส่งมอบข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามตามที่กำหนดตามกฎหมาย หรือเมื่อบุคคลที่สามดังกล่าวประมวลข้อมูลในนามของกูเกิล กูเกิลจะไม่เชื่อมโยงที่อยู่ไอพีของคุณเข้ากับข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกครอบครองโดยกูเกิล
 
10.2 ในบางครั้ง เรา และบุคคลที่สาม อาจทำให้การดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นซอฟท์แวร์สามารถเข้าถึงได้เพื่อการใช้งานของคุณในหรือผ่านบริการแอพพลิเคชั่นเหล่านี้อาจเข้าถึงโดยแยกจากกัน และให้บุคคลที่สามดูข้อมูลที่ยืนยันตัวตนได้ของคุณ เช่น ชื่อของคุณ ไอดีผู้ใช้ของคุณ ที่อยู่ไอพีของอุปกรณ์ของคุณ หรือข้อมูลอื่นๆ เช่น เกมที่คุณเล่นในช่วงเวลาหนึ่งๆ และคุกกี้ที่คุณอาจติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ หรือติดตั้งให้กับคุณโดยแอพพลิเคชั่นซอฟท์แวร์หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ แอพพลิเคชั่นเหล่านี้อาจขอให้คุณให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงกับบุคคลที่สาม ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สามที่มีให้ผ่านแอพพลิเคชั่นเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในความครอบครองหรือการควบคุมโดย Garena เราแนะนำให้อ่านข้อตกลงและนโยบายอื่นๆ ที่ตีพิมพ์โดยบุคคลที่สามดังกล่าวในเว็บไซต์ของพวกเขาหรือที่อื่นๆ
 
11. ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยและเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
11.1 เราไม่รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลอื่นที่คุณมอบให้กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเราใช้มาตรการความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความครอบครองของเราหรือภายใต้การควบคุมของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บไว้ภายในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลไม่กี่คนที่มีสิทธิการเข้าถึงพิเศษในระบบดังกล่าว และจำเป็นต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นความลับ เมื่อคุณทำการสั่งหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรานำเสนอการใช้เซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวทั้งหมดที่คุณมอบให้จะถูกเข้ารหัสในฐานข้อมูลของเราเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ตามที่กล่าวไว้ด้านบนเท่านั้น
 
11.2 ในความพยายามที่จะมอบคุณค่าที่มากขึ้นให้กับคุณ เราอาจเลือกเว็บไซต์ของบุคคลที่สามจำนวนหนึ่งเพื่อเชื่อมโยงและใส่กรอบภายในเว็บไซต์ หรือเกมของเรา นอกจากนี้ เรายังอาจเข้าร่วมในการทำแบรนด์ร่วมกันหรือความสัมพันธ์อื่นๆเพื่อนำเสนออีคอมเมิร์ซ และบริการและคุณลักษณะอื่นๆ แก่ผู้เข้าชมของเรา เว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แยกและเป็นอิสระต่อกัน เช่นเดียวกับการจัดเตรียมด้านความปลอดภัย แม้ว่าบุคคลที่สามอยู่ในเครือของเรา เราไม่มีอำนาจควบคุมเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้ แต่ละเว็บไซต์มีนโยบายแยกจากกันและการปฏิบัติในการรวบรวมข้อมูลที่เป็นอิสระจากเรา ข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยหุ้นส่วนผู้ร่วมทำแบรนด์ของเราหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม (แม้ว่าจะนำเสนอผ่านเว็บไซต์หรือเกมของเรา) อาจไม่ได้ถูกส่งให้กับเรา
 
11.3 ดังนั้น เราจึงไม่มีความรับผิดชอบหรือหรือความผิดสำหรับเนื้อหา การจัดเตรียมด้านความปลอดภัย (หรือการขาดตกบกพร่อง) และกิจกรรมต่างๆ ของเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้ เว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น และดังนั้นคุณเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านี้ได้ภายในความรับผิดชอบของคุณเอง ถึงอย่างไรก็ตาม เรามุ่งหมายที่จะปกป้องบูรณภาพของเว็บไซต์ของเราและลิงค์เชื่อมโยงที่ถูกใส่ไว้ในแต่ละเกมและเว็บไซต์ และดังนั้นจึงยินดีรับคำติชมเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้ (รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ เมื่อลิงค์ใดๆ ใช้งานไม่ได้)
 
12. Garena จะส่งข้อมูลของคุณไปยังต่างประเทศหรือไม่?
12.1 ข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลของคุณอาจถูกส่งไปยัง จัดเก็บ หรือประมวลผลนอกประเทศของคุณ Garena จะส่งข้อมูลของคุณไปต่างประเทศภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ โดยการตกลงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถือว่าคุณตกลงยินยอมให้มีการส่งข้อมูลของคุณไปยังประเทศใดๆ ที่บริษัทในเครือ บริษัทคู่ค้าผู้พัฒนา เซิร์ฟเวอร์และ/หรือฐานข้อมูลของเราตั้งอยู่า ในกรณีส่วนใหญ่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกประมวลผลในประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศที่ฐานข้อมูลกลางและเซิร์ฟเวอร์ของเราปฏิบัติการ และเนื่องจากเขตอำนาจแต่ละประเทศอาจมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลที่แตกต่างกัน ในการนี้เราจะนำการคุ้มครองป้องกันที่เพียงพอมาใช้สำหรับปกป้องข้อมูลของคุณ

12.2 หากคุณเป็นผู้ใช้ในประเทศอินเดีย ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกประมวลผลและจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ของเราในประเทศอินเดียหรือประเทศสิงคโปร์ Garena จะโอนข้อมูลของคุณไปยังต่างประเทศภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและคุณตกลงยินยอมกับการโอนและประมวลผลข้อมูลนั้น

12.3 คุณสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกประเทศในสหภาพยุโรป (European Union – EU) และข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ใช้ที่อยู่ในประเทศของ EU ได้ในหัวข้อ “ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้บริการในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) เท่านั้น”
 
13. คุณจะสามารถเลือกออกจากการให้ข้อมูล ถอนความยินยอม ร้องขอการเข้าถึง หรือแก้ไขให้ถูกต้องในข้อมูลที่คุณมอบให้กับเราได้อย่างไร?
 
13.1 การถอนความยินยอม
 
13.1.1 คุณอาจถอนความยินยอมของคุณสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย หรือขอลบ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความครอบครองของเราหรือภายใต้การควบคุมของเราโดยการบอกกล่าวให้กับเจ้าหน้าคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา และเราจะดำเนินการกับคำขอของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และตามหน้าที่ของเราภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่บังคับใช้ตามที่เกี่ยวข้อง
 
13.1.2 อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมของคุณอาจจะไม่สามารถให้บริการแก่คุณต่อไปได้ และเราอาจต้องทำการยุติการให้บริการแก่คุณ และ/หรือสัญญาที่คุณมีกับเรา 
 
13.2 การขอเข้าถึงหรือแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล
 
13.2.1 หากคุณมีบัญชีอยู่กับเรา คุณอาจเข้าถึงและ/หรือแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของเราในขณะนี้ได้ด้วยตนเองผ่านหน้าการตั้งค่าบัญชีหรือตารางบนเว็บไซต์หรือเกม หากคุณไม่มีบัญชีอยู่กับเรา คุณอาจส่งคำร้องเพื่อเข้าถึงและ/หรือแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของเราในขณะนี้โดยการส่งคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับเรา เราจะต้องการข้อมูลที่เพียงพอจากคุณเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวตนของคุณ เช่นเดียวกับลักษณะของคำร้องของคุณเพื่อให้สามารถจัดการกับคำร้องของคุณได้ ดังนั้น โปรดส่งคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรของคุณให้กับเจ้าหน้าคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราตามที่ระบุในส่วนท้ายของเอกสารฉบับนี้
 
13.2.2 ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เราอาจจะทำการเก็บค่าธรรมเนียมตามที่เหมาะสมจากคุณสำหรับการจัดการและดำเนินการคำร้องของคุณเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากเราเลือกที่จะเรียกเก็บเงิน เราจะส่งการประมาณค่าธรรมเนียมที่เราจะเรียกเก็บเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับคุณ โปรดทราบว่าเราไม่จำเป็นต้องตอบกลับหรือจัดการกับคำร้องขอเข้าถึงของคุณจนกว่าคุณจะตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียม
 
13.2.3 เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะแก้ไขความถูกต้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งกำหนดและ/หรือให้สิทธิแก่องค์กรในการปฏิเสธที่จะแก้ไขความถูกต้องข้อมูลส่วนบุคคลในสถานการณ์ที่กำหนด
 
14. สิทธิอื่นของผู้ใช้
14.1 ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้บริการในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) เท่านั้น
 
14.1.1 ข้อกำหนดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้มีผลใช้บังคับกับผู้ใช้บริการที่อาศัยอยู่ในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) เท่านั้น โดยข้อกำหนดดังกล่าวนี้ให้มีผลบังคับใช้ดีกว่าข้อกำหนดอื่นใดที่มีข้อความขัดกันในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 
14.1.2 การโอนย้ายข้อมูล
คุณมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้ให้ไว้กับเรา ซึ่งเราจะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวโดยได้รับความยินยอมจากคุณ ในรูปแบบที่สามารถใช้ได้ตามปกติรวมทั้งรูปแบบที่อ่านได้ด้วยอุปกรณ์ และคุณมีสิทธิที่จะขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้อื่นได้ หากคุณต้องการให้เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปให้บุคคลอื่นใด กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้แจ้งบุคคลนั้นแล้ว และโปรดทราบว่าเราจะโอนข้อมูลของคุณได้เฉพาะในกรณีที่สามารถทำได้ในทางเทคนิคเท่านั้น โดยเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความปลอดภัยของข้อมูลหรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อข้อมูลดังกล่าวได้ถูกโอนไปยังผู้อื่นแล้ว และเราอาจไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลนั้นอาจจะเป็นการรุกล้ำสิทธิของผู้อื่นได้ (เช่น กรณีที่การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราถือครองไว้อาจเป็นการเปิดเผยข้อมูลของบุคคลอื่น)
 
14.1.3 การขอลบข้อมูล
คุณมีสิทธิขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราถือครองไว้ในกรณีดังต่อไปนี้:
(1) กรณีที่คุณเชื่อว่าเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้อีกต่อไป;
(2) กรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้รับความยินยอมจากคุณ และคุณต้องการที่จะเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว และไม่มีมูลเหตุอื่นใดที่เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมาประมวลผลได้อีก;
(3) กรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา และคุณคัดค้านการประมวลผลดังกล่าว กรุณาให้เหตุผลในการคัดค้านดังกล่าวเพื่อที่เราจะสามารถประเมินได้ว่าการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับเราหรือไม่
(4) กรณีที่คุณไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราถือครองไว้ในการส่งข้อมูลการส่งเสริมการขาย ข้อเสนอพิเศษ ข้อมูลการตลาด และข้อมูลการจับฉลาดชิงโชค; หรือ
(5) กรณีที่คุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราถือครองไว้ถูกนำไปใช้ประมวลผลในประการที่ละเมิดต่อกฎหมาย
 
โปรดให้เหตุผลในการร้องขอของคุณให้มากที่สุดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของเราว่าคุณมีสิทธิในการขอลบข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ อย่างไรก็ตามเราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้หากมีเหตุอันสมควรตามกฎหมาย (เช่น เพื่อการใช้สิทธิหรือโต้แย้งข้อเรียกร้องตามกฎหมายเมื่อเรามีหน้าที่ตามกฎหมายหรือสิทธิในการจัดเก็บข้อมูลใดๆ หรือเป็นเสรีภาพในการแสดงออก) โดยเราจะแจ้งให้คุณทราบหากมีกรณีเช่นว่านั้น โปรดทราบว่าเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกลบแล้ว เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่คุณได้ตามมาตรฐานเดิมและเราจะไม่ทราบถึงความต้องการของคุณ และในทำนองเดียวกัน เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่คุณได้
 
14.1.4 การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่จำเป็นต้องใช้ในการให้บริการหรือจัดหาผลิตภัณฑ์แก่คุณ หรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือได้รับอนุญาตจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายภาษีและกฎหมายเกี่ยวกับการบัญชี หรือเพื่อการใช้สิทธิหรือโต้แย้งข้อเรียกร้องทางกฎหมาย ในกรณีที่คุณร้องขอการลบข้อมูล และเราเห็นว่าคำร้องขอของคุณมีเหตุผลเพียงพอ เราจะพยายามลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในกำหนดเวลาสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ได้รับคำร้องขอจากคุณ หรืออาจแจ้งให้คุณทราบหากต้องการใช้ระยะเวลาที่นานกว่านั้น
 
14.1.5 การคัดค้านการรวบรวมข้อมูลและการตลาดแบบมุ่งเป้าหมาย
ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม คุณมีสิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลการส่งเสริมการขาย ข้อเสนอพิเศษ และข้อความทางการตลาด รวมถึงกรณีที่เรารวบรวมข้อมูลของคุณเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์นั้น และเราจะหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์นั้น กรุณาให้เหตุผลในการคัดค้านให้มากที่สุดเท่าที่คุณสามารถทำได้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของเราว่าคุณมีสิทธิในการคัดค้านดังกล่าวหรือไม่ อย่างไรก็ตามเราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้หากมีเหตุอันสมควรตามกฎหมาย
 
14.1.6 ข้อจำกัดในการประมวลผลข้อมูลเพื่อจัดเก็บเท่านั้น
คุณมีสิทธิที่จะร้องขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บเท่านั้น เมื่อ:
(1) คุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ถูกต้อง และเราจะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องหรือไม่;
(2) เราต้องการที่จะลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว แต่คุณต้องการให้เราจัดเก็บข้อมูลนั้น;
(3) เราต้องการที่จะลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเนื่องจากไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลนั้นอีกต่อไป แต่คุณต้องการให้เราจัดเก็บข้อมูลนั้นเพื่อเป็นหลักฐานหรือข้อต่อสู้ในข้อเรียกร้องทางกฎหมาย; หรือ
(4) คุณได้ปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา และคุณต้องการให้เราหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ในขณะที่เรากำลังพิจารณาว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนในการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวหรือไม่
 
14.1.7 การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลออกนอก EU
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกโอนย้ายออกนอก EU โดยเราจะดำเนินการให้แน่ใจว่าผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีข้อผูกพันในการรักษาความลับ และเราจะเตรียมมาตรการ เช่น การกำหนดข้อสัญญาที่เหมาะสม เพื่อทำให้แน่ใจว่าผู้รับโอนข้อมูลดังกล่าวจะคุ้มครองและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลบังคับใช้
 
14.1.8 ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก
บริการไม่ได้มุ่งหมายไว้ให้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ซึ่งพำนักอยู่ใน   EU  เราจะไม่รวบรวมหรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ หรือข้อมูลที่สามารถระบุยืนยันตัวตนที่ไม่ใช่ส่วนตัวจากผู้มีอายุต่ำกว่า 16 ปี ที่พำนักอยู่ใน EU หรือให้ส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ เกมหรือบริการอื่นๆ ของเราแสดงแก่เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีที่พำนักอยู่ใน EU โดยตั้งใจ เราจะทำการปิดบัญชีที่ถูกใช้โดยเด็กดังกล่าว และจะทำการถอดถอน และหรือ/ลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเชื่อว่าถูกส่งมาโดยเด็กที่อายุต่ำกว่า 16 ปี ที่พำนักอยู่ใน EU

14.2  การบอกกล่าวเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ที่ข้อมูลของคุณอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแคลิฟอร์เนีย (California Law)

14.2.1 เพื่อวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแคลิฟอร์เนีย (the California Consumer Privacy Act, “CCPA”) เราไม่จำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคล และรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้และ/หรือผู้สมัครงานที่มุ่งหวังใดๆ ในระยะเวลาสิบสองเดือนก่อนหน้าที่นโยบายนี้มีผลบังคับใช้นั้นไม่ได้ถูกจำหน่าย ตามที่กำหนดไว้ใน CCPA กฎหมาย "Shine the Light" ของแคลิฟอร์เนีย (The California “Shine the Light” law) ได้ให้สิทธิผู้อาศัยของแคลิฟอร์เนียภายใต้สถานการณ์บางอย่างในการปฏิเสธในการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท (ตามที่กำหนดไว้ใน The Shine the Light law) แก่บุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดทางตรง (direct marketing) ของพวกเขา

14.2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Garena เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย และที่ได้ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยจากผู้ใช้ และ/หรือผู้สมัครงานที่มุ่งหวัง ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น ในระยะเวลาสิบสองเดือนก่อนหน้าที่นโยบายนี้มีผลบังคับใช้นั้น อาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมาย CCPA ขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ทำการเข้าถึงไซต์และปฏิสัมพันธ์กับเราอย่างไร

14.2.3 ภายใต้บังคับของกฎหมาย CCPA หรือกฎหมายที่บังคับใช้อื่น คุณอาจมีสิทธิ (i) ร้องขอให้เรายืนยันว่าได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือไม่ (ii) ได้รับการเข้าถึงหรือสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (iii) ได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือขอให้เราส่งข้อมูลนั้นให้แก่บริษัทอื่น (iv) จำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงสิทธิในการยอมรับหรือปฏิเสธการจำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลอื่น ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่บังคับใช้ (v) ขอเกี่ยวกับการทำให้ถูกต้อง หรือการแก้ไขส่วนที่ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับความจริง ไม่สมบูรณ์ หรือการประมวลผลโดยไม่เหมาะสม ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล และ (vi) ขอลบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่ Garena ถือครอง ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

15 คำถาม ความกังวล หรือข้อร้องเรียน? ติดต่อเรา
15.1 หากคุณมีคำถาม ความกังวล หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ผ่านทางทีม Customer Service หรือ Garena Support ที่เว็บไซต์ https://www.garena.co.th/customer หรือผ่านเจ้าหน้าที่ Call Center ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-1189193 ตั้งแต่เวลา 10:00 – 19:00 น. ตามเวลาประเทศไทย ได้ทุกวัน

 
ฉบับปรับปรุงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566